Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 2/2005

Uchwa?y Senatu


 
Uchwa?a Nr  251

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: rozwoju informatyki.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) stanowi si? co nast?puje:
 
§ 1
Uwzgl?dniaj?c:
- wyniki analizy i prognozy znacznego wzrostu zapotrzebowania na informatyków okre?lonych specjalno?ci w Polsce i Unii Europejskiej, a przede wszystkim w regionie warmi?sko-mazurskim,
- miejsce i rol? jak? powinien spe?nia? UWM w procesie informatyzacji regionu warmi?sko-mazurskiego,
- cele i zadania dalsze i bli?sze w zakresie upowszechniania wiedzy i umiej?tno?ci stosowania ?rodków informatyki przez nauczycieli akademickich i studentów kierunków nieinformatycznych Uniwersytetu,
- rosn?cy wp?yw informatyki na mo?liwo?ci badawcze oraz wyniki uzyskiwane w innych dyscyplinach naukowych,                                                                    

Senat uznaje przedsi?wzi?cia zwi?zane
z rozwojem informatyki za priorytet.
 
§ 2
Program rozwoju informatyki w UWM powinien uwzgl?dnia? w szczególno?ci:
- trójstopniowy poziom kszta?cenia, tj. studia I stopnia - in?ynierskie, studia II stopnia magisterskie oraz studia doktoranckie;
- potrzeb? intensyfikacji bada? naukowych, a zw?aszcza dzia?alno?ci badawczo-projektowej prowadzonych przez nauczycieli akademickich w celu lepszego ich przygotowania  do realizacji procesu dydaktycznego;
- pe?nienie przez Uniwersytet wiod?cej roli w regionie warmi?sko-mazurskim w kszta?ceniu specjalistów z zakresu informatyki, edukacji informatycznej spo?ecze?stwa oraz upowszechnianiu jej zastosowa? przede wszystkim   w regionie.

§ 3
Realizacja programu rozwoju informatyki w UWM odbywa? si? powinna poprzez:
- wzmocnienie kadrowe Wydzia?u Matematyki  i Informatyki o specjalistów z zakresu informatyki;
- uzyskanie uprawnie? akademickich do promowania kadry naukowej z zakresu informatyki;
- pozyskiwanie ?rodków finansowych z programów Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych i regionalnych;
- dostosowywanie struktury organizacyjnej do realizacji zada? okre?lonych w programie rozwoju informatyki (§ 2.);
 utworzenie Regionalnego Centrum Informatycznego.

§ 4
Infrastruktura informatyczna docelowo powinna by? zlokalizowana na terenie miasteczka akademickiego w Kortowie.

§ 5
W celu stworzenia warunków do wspó?dzia?ania zainteresowanych rozwojem informatyki zostan? podj?te dzia?ania zmierzaj?ce do podpisania przez Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stosownych listów intencyj-nych z Ministrem Nauki i Informatyzacji, z Mar-sza?kiem Województwa Warmi?sko-Mazurskie-go oraz z Prezydentem Miasta Olsztyn.

§ 6
Rektor UWM powo?a zespó? ekspertów, który pe?ni? b?dzie rol? realizacyjno-koordynacyjn? w dzia?aniach zwi?zanych z rozwojem informatyki.

§ 7
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  252

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: powo?ania nowego kierunku i specjalno?ci oraz zmian w dotychczaso-wych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

Uchwala ta zosta?a uchylona Uchwa?? Nr 272 z 20 maja 2005 r. – patrz s. 11.

 

Uchwa?a Nr  253

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2006 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

Uchwala ta zosta?a uchylona Uchwa?? Nr 272 z 20 maja 2005 r. – patrz s. 11.

 

Uchwa?a Nr  254

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2006 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

Uchwala ta zosta?a uchylona Uchwa?? Nr 272 z 20 maja 2005 r. – patrz s. 11.

 

Uchwa?a Nr  255

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zasad przyjmowania na I rok stu-diów w latach 2006-2008 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwala ta zosta?a uchylona Uchwa?? Nr 272 z 20 maja 2005 r. – patrz s. 11.

 

Uchwa?a Nr  256

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyj?? na I rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2005/2006.

Na podstawie § 10 ust. 1, pkt. 10 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn? w sk?adzie:
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Janusz Piechocki
V-ce Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Józef Górniewicz
Cz?onkowie:
- Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t - dr hab. Maria Stanek, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Biologii - dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Biologii - prof. dr hab. Maria Dynowska
- Przedstawiciel Wydzia?u Geodezji i Gospo-darki Przestrzennej - dr in?. Wojciech Cy-merman
- Przedstawiciel Wydzia?u Geodezji i Gospo-darki Przestrzennej - dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Matematyki i Infor-matyki - dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Matematyki i Infor-matyki - prof. dr hab. Aleksy Tralle
- Przedstawiciel Wydzia?u Humanistycznego  - dr Iwona Anna Ndiaye
- Przedstawiciel Wydzia?u Humanistycznego  - dr Danuta Ossowska
- Przedstawiciel Wydzia?u Ochrony ?rodowis-ka i Rybactwa - dr hab. Pawe? Brzuzan, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Ochrony ?rodowis-ka i Rybactwa - dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci - dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?ro-dowiska i Rolnictwa - prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk
- Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?ro-dowiska i Rolnictwa - prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski
- Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Ekonomicz-nych - dr hab. Ma?gorzata Juchniewicz
- Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Ekonomicz-nych - dr hab. Miros?aw Gornowicz
- Przedstawiciel Wydzia?u Prawa i Adminis-tracji - dr hab. Wincenty Bednarek, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Prawa i Adminis-tracji - dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicz-nych  - dr in?. Marzena Wilamowska-Korsak
- Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicz-nych - dr in?. El?bieta Szafranko
- Przedstawiciel Wydzia?u Medycyny Wetery-naryjnej - prof. dr hab. Wojciech Szweda
- Przedstawiciel Wydzia?u Teologii - ks. dr Piotr Duksa
- Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki - dr hab. Alicja Kicowska, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki - dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM
- Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki - dr hab. Marzenna Zaorska, prof. UWM
- Przedstawiciel Samorz?du Studenckiego       - Mariusz Stankiewicz
Sekretarze:
- mgr in?. Irena Koz?owska
- mgr in?. Danuta Kuryj

§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad prac? Komisji Wydzia?owych (Kierunkowych) oraz rozpatruje i przedk?ada rektorowi wnioski w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji wy?ej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  257

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwa?y Nr 166 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie wysoko?ci pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 7, art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), Senat postanawia co nast?puje:

§ 1
W Uchwale Nr 166 z dnia 21 maja 2004 roku, w § 5 dodaje si? ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Z tytu?u prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej lub in?ynierskiej studenta wynikaj?cej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:
1) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze – przys?uguje wynagrodzenie w kwocie stanowi?cej równowarto?? iloczynu: 3 godziny obliczeniowe x stawka za godzin? ponadwymiarow? obowi?zuj?c? na danym stanowisku;
2) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykona? zaj?? dydak-tycznych w okre?lonym wymiarze – zalicza si? 3 godziny obliczeniowe do uzupe?nienia obowi?zuj?cego wymiaru pensum dydaktycznego;
3) nauczyciel akademicki nie powinien prowadzi? wi?cej ni? 12 prac dyplomowych”.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia, z moc? od 1 pa?dziernika 2005 roku.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  258

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: przyznania tytu?u profesora honorowego prof. dr. hab. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu  oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 wrze?nia  1999 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t i przyznaje tytu? profesora honorowego

prof. dr. hab. Kazimierzowi KOSINIAKOWI-KAMYSZOWI.
 
§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.
 
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisa-ia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  259

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: przyznania tytu?u profesora ho-norowego prof. dr. hab. Januszowi Lipeckiemu.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu  oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 wrze?nia   1999 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa i przyznaje tytu? profesora honorowego

prof. dr. hab. Januszowi LIPECKIEMU.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  260

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: przyj?cia zasad post?powania pracowników Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat uchwala zasady post?powania pracowników Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie – zgodnie z tre?ci? dokumentu stanowi?cego za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik do Uchwa?y Nr 260 Senatu UWM
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

I. Post?powanie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

Prawa i obowi?zki nauczyciela akademickiego reguluj? Ustawa o Szkolnictwie Wy?szym, Statut i Akty Prawne UWM. Zasady i wytycz-ne dla pracowników nauki zawieraj? „Dobre Obyczaje w Nauce Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk”.

1. Pracownik UWM nie mo?e wykorzystywa? nazwy, znaku graficznego i renomy Uniwersytetu w innych miejscach pracy lub w celach komercyjnych.
2. Naganne jest rozpowszechnianie przez pracowników jak równie? i studentów informacji nieprawdziwych, nie?cis?ych czy fragmentarycznych, które godz? w renom? uczelni.

3. Nauczyciel akademicki szanuje w?asno?? intelektualn?, w tym prawa autorskie, aktywnie przeciwstawia si? plagiatom.
4. Nauczyciel akademicki przestrzega zasady uczciwej konkurencji.
5. Za niew?a?ciwe dzia?ania konkurencyjne uwa?a si?:
1) sprawowanie takich samych funkcji kierowniczych w UWM i w innej szkole wy?szej,
2) udzia? w tworzeniu konkurencyjnych kierunków kszta?cenia w innych uczelniach a zw?aszcza wykorzystywanie tam autorskich planów i programów kszta?cenia, opracowanych w UWM i stanowi?cych w?asno?? niematerialn? Uczelni.
6. Kalendarium zaj?? u innego pracodawcy nie mo?e kolidowa? z obowi?zkami naukowymi i dydaktycznymi oraz negatywnie wp?ywa? na jako?? pracy wykonywanej w UWM.
7. ?wiadczenia na rzecz innego pracodawcy nie mog? obci??a? bud?etu UWM. Korzystanie z aparatury lub pomocy dydaktycznych stanowi?cych w?asno?? UWM jest dopuszczalne wy??cznie na podstawie umowy UWM z podmiotem zewn?trznym.

II. Dobre obyczaje i zasady post?powania etycznego w relacjach mi?dzyludzkich.

1. Relacje pomi?dzy cz?onkami spo?eczno?ci akademickiej opieraj? si? na zasadach wzajemnego zaufania i poszanowania, na szacunku wobec cz?owieka.
2. Cz?onek spo?eczno?ci akademickiej, a zw?aszcza nauczyciel akademicki, zdecydowanie reaguje na wszelkie przypadki ?amania norm etycznych i wyra?a stanowczo brak przyzwolenia na naganne zachowania.
3. W?adze uczelni, rektor, dziekani oraz kierownicy jednostek uniwersyteckich podejmuj? w swoich wyst?pieniach problematyk? zachowa? etycznych i dobrej praktyki w badaniach naukowych.
4. Zagadnienia etyki oraz dobrych obyczajów pojawiaj?ce si? w ?yciu wspólnoty uniwersyteckiej s? omawiane i dyskutowanie na posiedzeniach Senatu.
5. Nauczyciele akademiccy na spotkaniach ze studentami informuj? i przypominaj? o ich prawach i obowi?zkach ze szczególnym akcentowaniem postawy godnej studenta Uniwersytetu.

 

Uchwa?a Nr  261

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: upowa?nienia Rektora do zaci?gania zobowi?za?.

§ 1
Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie upowa?nia Rektora do zaci?gania zobowi?za? finansowych dla zabezpieczenia nale?ytego wykonania umów wynikaj?cych z realizacji programów unijnych.

§ 2
Uchwa?a ma moc wi???c? od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  262

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomo?ci po?o?onej w miejscowo?ci Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomo?ci po?o?onej w miej-scowo?ci Tomaszkowo, gmina Stawiguda, oz-naczonej w ewidencji gruntów jako dzia?ki Nr 53/56 i 53/57 (obr?b Tomaszkowo) o ??cznej powierzchni 1341 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), przeznaczonego na rozbudow? skrzy?owania drogi krajowej nr 51 z drog? powiatow? 26134 Tomaszkowo – Gietrzwa?d i 26186 Bart?g – Tomaszkowo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie.
Warto?? rynkowa prawa u?ytkowania wieczystego w/w nieruchomo?ci zosta?a oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego i wynosi 13 650 z?.


§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  263

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie pra-wa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 160 m. Olsztyn.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez Uniwersy-tet Warmi?sko - Mazurski prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w Olsztynie przy ul. Diamentowej, Nefrytowej, Szmarag-dowej (obr?b nr 160 m. Olsztyn) dzia?ek uzu-pe?niaj?cych, oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki od nr 2/26 do nr 2/57 o ??cznej po-wierzchni 0,6651 ha (wyrys z mapy ewiden-cyjnej – za?.), przeznaczonych na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ek s?siednich.
Warto?? rynkowa prawa u?ytkowania wieczys-tego w/w nieruchomo?ci zostanie oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  264

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Odesk? Akademi? Budownictwa i Architektury, Ukraina.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Odesk? Akademi? Budownictwa i Architektury, Ukraina.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  265

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Charkowskim Pa?stwowym Uniwersytetem Technicznym Budownictwa i Architektury, Ukraina.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Charkowskim Pa?stwowym Uniwersytetem Technicznym Budownictwa i Architektury, Ukraina.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  266

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Kijowskim Pa?stwowym Uniwersytetem im. T. Szewczenki, Ukraina.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Kijowskim Pa?stwowym Uniwersytetem im. T. Szewczenki, Ukraina.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  267

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwow? Krymsk? Akademi? Budownictwa Turystycznego i Ochrony ?rodowiska w Symferopolu, Ukraina.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwow? Krymsk? Akademi? Budownictwa Turystycznego i Ochrony ?rodowiska w Symferopolu, Ukraina.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  268

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwow? Politechnik? w Petersburgu, Rosja.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie poro-zumienia o wspó?pracy z Pa?stwow? Politechnik? w Petersburgu, Rosja.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  269

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Narodowym w Czerniowcach, Ukraina.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Narodowym w Czerniowcach, Ukraina.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  270

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: przyznania tytu?u profesora honorowego prof. dr hab. Ewie ?wierczewskiej.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu  oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 wrze?nia          1999 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t i przyznaje tytu? profesora honorowego

prof. dr hab. Ewie ?WIERCZEWSKIEJ.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.
 
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  271

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: zmian w ofercie kszta?cenia na kierunku administracja.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie warunków, jakie powinna spe?nia? uczelnia, aby utworzy? i prowadzi? kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 z pó?n. zm.), w zwi?zku z opini? Zespo?u Wizytuj?cego Pa?stwowej Komisji Akredytacyjnej, na wniosek Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Finansów Uczelni, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Na kierunku administracja znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 4 – semestralnym okresem nauki.

§ 2
Od roku akademickiego 2005/2006 uczelnia nie prowadzi rekrutacji na uzupe?niaj?ce studia magisterskie na kierunku administracja.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  272

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: uchylenia uchwa? Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zmian w ofercie kszta?cenia od roku akademickiego 2006/2007, w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych i zaocznych w Uniwersytecie w 2006 roku, w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2006-2008 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie warunków, jakie powinna spe?nia? uczelnia, aby utworzy? i prowadzi? kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz.U. Nr 55, poz. 480 z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 265/2002 Prezydium Pa?stwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów, w zwi?zku z opini? Zespo?u Wizytuj?-ego Pa?stwowej Komisji Akredytacyjnej, na wniosek Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Finansów Uczelni, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Uchyla si? Uchwa?? Nr 252 Senatu Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie powo?ania nowego kierunku i specjalno?ci oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

§ 2
Uchyla si? Uchwa?? Nr 253 Senatu Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2006 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

§ 3
Uchyla si? Uchwa?? Nr 254 Senatu Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2006 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

§ 4
Uchyla si? Uchwa?? Nr 255 Senatu Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2006-2008, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  273

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 11 Statutu UWM, na wniosek Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Finansów Uczelni, Senat uchwala, co nast?puje:

§ 1
W Uniwersytecie dokonuje si? zmian w ofercie kszta?cenia na ni?ej wymienionych kierunkach studiów:
1. Na kierunku: ADMINISTRACJA:
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawodowych-licencjackich w zakresie specjalno?ci: „systemy bezpiecze?stwa publicznego” z 6-semestralnym okresem nauki;
2. Na kierunku: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO?ECZNA:
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 4-semestralnym okresem nauki.
3. Na kierunku: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ:
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 4-semestralnym okresem nauki.
4. Na kierunku: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH:
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 4-semestralnym okresem nauki.
5. Na kierunku: FILOLOGIA POLSKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dzien-nych studiów zawodowych-licencjackich w zakresie realizowanej specjalno?ci: „edukacja teatralna”.
6. Na kierunku: GEODEZJA I KARTOGRAFIA:
a) zmienia si? wymiar kszta?cenia na stu-diach zaocznych magisterskich uzupe?niaj?cych z 4-ro na 3-semestralny;
7. Na kierunku: GOSPODARKA PRZESTRZENNA:
a) uruchamia si? kszta?cenie na zaocznych studiach zawodowych-in?ynierskich w zakresie ?cie?ki bezpecjalno?cowej z 7-semestralnym okresem nauki.
b) zmienia si? wymiar kszta?cenia na studiach zaocznych magisterskich uzupe?niaj?cych z 4- ro na 3-semestralny;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „gospodarowanie przestrzeni? i nieruchomo?ciami” z 3-semestralnym okresem nauki;
d) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „zarz?dza-nie przestrzeni? i ?rodowiskiem” oraz „gospodarka nieruchomo?ciami i doradz-two maj?tkowe”.
8. Na kierunku: HISTORIA:
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzupe?-niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „za-rz?dzanie informacj? naukow?” z 4-semestralnym okresem nauki;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie realizowanej specjalno?-ci: „archiwistyka”.
9. Na kierunku: INFORMATYKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dzien-nych i zaocznych studiów zawodowych-licencjackich w zakresie realizowanej ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 6-semestralnym okresem nauki,
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawodowych-in?ynierskich w zakresie specjalno?ci: „in?ynieria systemów informatycz-nych”, „informatyka ogólna” z 7-semestralnym okresem nauki,
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „techniki multimedialne”, „pro-jektowanie systemów informatycznych i si?ci komputerowych” z 4-semestralnym okresem nauki.
10.  Na kierunku: SOCJOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dzien-nych i zaocznych studiów zawodowych-licencjackich w zakresie realizowanej ?cie?ki bezspecjalno?ciowej;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawodo-wych-licencjackich w zakresie specjalno?ci: „socjologia samorz?du terytorial-nego” z 6-semestralnym okresem nauki.
11. Na kierunku: STOSUNKI MI?DZYNARODOWE:
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magister-skich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „polityka europejska” z 4-semestralnym okresem nauki.

§  2
Studenci realizuj?cy nauk? na kierunkach i specjalno?ciach, okre?lonych w ofercie dydaktycznej przed wej?ciem w ?ycie niniejszej uchwa?y – kontynuuj? studia zgodnie z rozpo-cz?tym cyklem kszta?cenia wed?ug planów i programów studiów okre?lonych dla danego kierunku i specjalno?ci.

§ 3
1. Nauczanie na powo?anych uchwa?? specjalno?ciach b?dzie prowadzone na podstawie planów i programów studiów uchwalonych przez rady wydzia?ów, na których realizowane s? poszczególne kierunki i specjalno?ci kszta?cenia.
2. Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy magistra, magistra in?yniera, in?yniera, licencjata (w zale?no?ci od kierunku i rodzaju studiów) – w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.
 
§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? od 1 pa?dziernika 2006 roku.
 
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  274

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów  na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów  na studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
3. Ilekro? w uchwale mówi si? o konkursie (rankingu) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” – nale?y przez to rozumie? konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”.

§ 2
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe:
I. Nabór kandydatów na studia nast?puje  na podstawie post?powania kwalifikacyjnego, które:
1. na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona ?rodowiska (na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), piel?gniarstwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), towaroznawstwo (na Wydziale Nauki o ?ywno?ci), weterynaria, zootechnika – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1A do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1A do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
2. na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, in?ynieria chemiczna i procesowa, in?ynieria ?rodowiska, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1B do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1B do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
3. na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1C do niniejszej uchwa?y)  – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1C do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
4. na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1D do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1D do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
5. na kierunku filologia polska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1E do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1E do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
6. na kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia angielska, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny  – angielski oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
7. na kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia germa?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu ma-turalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny  – niemiecki oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
8. na kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia wschodnios?owia?ska, filologia ukrai?sko-polska obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
9. na kierunku: architektura krajobrazu     – obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocen? predyspozycji plastycznych) oraz:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1G do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego  w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1G do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocen? co najmniej dostateczn?.
10.  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
11.  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiej?tno?ci gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak te? sprawdzian pre-dyspozycji s?uchowych i g?osowych oraz:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y)– dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji s?uchowych i g?osowych, przyst?puj? kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej ocen? dostateczn? ze sprawdzianu umiej?tno?ci gry na instrumencie.
12.  na kierunkach: ogrodnictwo, rolnictwo  – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1I do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1I do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

§ 3
1. Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani s? na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 r.
2. W post?powaniu rekrutacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci,
d) organizacja i przeprowadzanie egzaminu wst?pnego,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania zagadnie? na egzamin praktyczny i pisemny,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 5
1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?,
c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopia po?wiadczona notarialnie,
d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
e) pi?? fotografii o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
f) dowód op?aty rekrutacyjnej,
g) kserokopia dowodu osobistego (strona 2, 3 i 6); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 r. – kserokopia strony 1 i 2.

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1. dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2. odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych.
1. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie: do 3 lipca 2006 r.

§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednocz??ciowej i dwucz??ciowej:
1. Rekrutacj? jednocz??ciow? (konkurs – ranking) i dwucz??ciow? (egzaminy praktyczne oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w §2.
2. Og?oszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen nast?pi 12 lipca 2006 r.

§ 7
1. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 1 za?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
2. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? bezpo?rednio kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:
a) w ramach rekrutacji jednocz??ciowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?-pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
– na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, piel?gniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;
– na kierunku: filologia polska – przedmioty: j?zyk polski i historia;
– na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, in?ynieria chemiczna i procesowa, in?ynieria ?rodowiska, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;
– na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie  i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;
– na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;
– na kierunku: filologia (sp. fil. Wschodnios?owia?ska, sp. fil. ukrai?sko-polska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk rosyjski;
– na kierunku: filologia (sp. fil. Germa?ska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk niemiecki;
– na kierunku: filologia (sp. fil. angielska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk angielski;
– na kierunku: filologia (sp. fil. rosyjska          z j?zykiem niemieckim) – przedmioty: j?zyk niemiecki i j?zyk polski;
- na kierunki: filologia (sp. rosyjska z j?zykiem angielskim) – przedmioty: j?zyk angielski i j?zyk polski.
b) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
– na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;
– na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i j?zyk polski;
– na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia, j?zyk polski.
3. Egzaminy oceniane s? w skali 2-5. Uzyskana ?rednia ocen z obu egzaminów kwalifikuje kandydata w okre?lonym przedziale ?redniej ocen (tabela 1 do niniejszej uchwa?y).
4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny, w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny, co najmniej dostateczne.
5. Egzaminy ustne dla kandydatów wymienionych w § 7 ust. 1, tj. posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za granic?, odb?d? si? w dniu 10 lipca 2006 r.

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego
A. Konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci:
1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnieniem za??czników 1A-1I do niniejszej uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata do danego przedzia?u. Znajduj? tu zastosowanie prze-pisy okre?lone w §1 ust. 3 uchwa?y.
2. Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury”, na kierunki  dla których w kwalifikacji okre?lono obowi?zkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym, który nie spe?nia kryteriów w zakresie jednego z przedmiotów do wyboru okre?lonych w za??czniku dla danego kierunku studiów, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu.
3. Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu  si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury”, na kierunki  dla których w kwalifikacji okre?lono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu – je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów lub kandydat nie spe?nia kryteriów w zakresie przedmiotów do wyboru, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci.
4.  W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uw-zgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych oraz przedmiotu religia/etyka.
5. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyska-ne na egzaminie dojrza?o?ci). Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w § 1 ust. 3 uchwa?y.
6. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
7. W przypadku nie wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia  szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania  ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) pun-któw z tego przedmiotu – kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury”.
8. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów/specjalno??, zakwalifikowana w przedziale ko?cz?cym konkurs (ranking), przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci – wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci) - dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” lub ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”), z uwzgl?dnieniem przepisów okre?lonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu. Przepisy okre?lo-ne w § 1 ust. 3 uchwa?y stosuje si? odpowiednio.

B. Egzaminy wst?pne – praktyczne.
Terminy egzaminów wst?pnych (praktycznych) oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.
1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
2. Wyniki egzaminów praktycznych oceniane s? w skali 2-5.
3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? (egzamin praktyczny) oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? ocen? stanowi ?rednia ocen sk?adowych.
4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
5. Za pozytywny wynik post?powania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w §2 ust. 9, 10, 11 uznaje si? ocen? – dostateczny.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego.
1. Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wia-dectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug przedzia?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów zawartych w za??cznikach 1A-1I oraz przepisów § 1 ust. 3 oraz §3, 7 i 8 niniejszej uchwa?y.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach przyj?tego limitu miejsc.
3. Do limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
4. Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ra-mach rekrutacji jednocz??ciowej i dwucz??ciowej nast?pi – 12 lipca 2006 r.

§ 10
Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w ust. 1 i 2.
1. Na tym kierunku s? wolne miejsca.
2. W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sam? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom sk?adania egzaminów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego.
3. Powy?szy przepis nie dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. 9, 10, 11.
4. Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 11
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 25 lipca 2006 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
2. Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie  w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów dziennych  i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 12
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:
a) przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – jednocz??ciowego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej,
b) przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – dwucz??ciowego, tj. przyst?pili do egzaminu praktycznego, zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, przyst?pili do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 25 lipca 2006 r. Odwo?anie nie przys?uguje kandydatom, którzy w trakcie post?powania kwalifikacyjnego zrezygnowali z danego etapu rekrutacji.
c) przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych lub egzaminu pisemnego (na studiach magisterskich uzupe?niaj?cych), i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej,  w ww. terminie.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 13
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów w ramach odwo?a? zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 23 sierpnia 2006 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata. Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 23 sierpnia 2006 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b) dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu).
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 14
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, spe?nili warunki okre?lone w § 12 ust. 1, mog? ubiega? si? o dopuszczenie do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Kan-dydaci mog? sk?ada? podania w dziekanacie Wydzia?u w terminie do 7 wrze?nia 2006 r.

§ 15
II. Zasady naboru na studia magisterskie uzupe?niaj?ce.
A. Post?powanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku filologia, o specjalno?ci filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych tego samego kie-runku i specjalno?ci kszta?cenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzys-kanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego okre?la tabela 3.
2. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? prze-wodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niez-godno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
5. Na kierunku filologia o specjalno?ci filologia germa?ska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kry-terium stanowi wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny). W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.
6. Termin egzaminu wst?pnego oraz termin og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.

B. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów zawodowych.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce danego kierunku jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego limitu miejsc.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia magisterskie uzupe?niaj?ce kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?sko-polska, filologia wschodnio-s?owia?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalno?ci kszta?cenia.
3. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 17
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  275

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydak-tycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia zaoczne zawodowe – licencjackie na kierunek piel?gniarstwo. Studia przezna-czone s? dla piel?gniarek, które posiadaj? ?wiadectwo dojrza?o?ci i uko?czy?y liceum medyczne lub szko?? policealn? albo szko?? pomaturaln?, kszta?c?c? w zawodzie piel?gniarki.
4.  Ilekro? w uchwale mówi si? o konkursie (rankingu) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane          w systemie „starej matury” – nale?y przez to rozumie? konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane  w systemie „starej matury”.

§ 2
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magister-skie oraz zawodowe:
I. Nabór kandydatów na studia nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjnego, które:
1. na kierunkach: biologia, ochrona ?rodowiska (na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), piel?gniarstwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydziale Nauki o ?ywno?ci), towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), zootechnika – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny,          a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1Az do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Az do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
2. na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny,         a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1Bz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la ta-bela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Bz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
3. na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing             – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?o-nego na poziomie podstawowym (za??cznik 1Cz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Cz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
4. na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny,          a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1Dz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Dz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
5. na kierunku filologia polska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1Ez do niniejszej uchwa?y)  – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Ez do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
6. na kierunku filologia o specjalno?ci filologia rosyjska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny  – rosyjski oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1Fz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Fz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
7. na kierunkach: ogrodnictwo, rolnictwo – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za?-cznik 1Gz do niniejszej uchwa?y)  – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Gz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

§ 3
1. Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 roku.
2. W post?powaniu rekrutacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowa-dzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci,
d) organizacja i przeprowadzanie egzaminu wst?pnego,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania testów na eg-zamin pisemny,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 5
1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?,
c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopia po?wiadczona notarialnie,
d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawny-mi,
e) pi?? fotografii o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
f) dowód op?aty rekrutacyjnej,
g) kserokopia dowodu osobistego (strona 2, 3 i 6); dla kandydatów legitymuj?-cych si? dowodem osobistym wyda-nym po 1.01.2001 r. – kserokopia strony 1 i 2.
2. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia zawodowe – licencjackie kierunku piel?gniarstwo do pliku dokumentów zobo-wi?zani s? do??czy?:
1) dyplom zawodowy uprawniaj?cy do wykonywania zawodu piel?gniarki;
2) za?wiadczenie zak?adu pracy potwierdzaj?ce, co najmniej dwuletnie do?wiadczenie zawodowe w zawodzie piel?gniarki.
3. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia magisterskie uzupe?niaj?ce do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1) dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2) odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych.
4. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
5.  Dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie do 17 lipca 2006 r.

§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia.
1. Rekrutacj?-konkurs(ranking) na studia wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w § 2.
2. Og?oszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen nast?pi - 24 lipca 2006 r.

§ 7
1. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem mat-uralnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 1 za?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
2. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej ni? 1?6 lub 2?5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz w ramach rekrutacji (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
– na kierunkach: biologia, ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodo-wiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, piel?gniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), zootechnika – przedmioty: biologia  i chemia lub matematyka;
– na kierunku: filologia polska – przedmioty: j?zyk polski i historia;
– na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;
– na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, eko-nomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie  i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;
– na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;
– na kierunku: filologia (sp. fil. rosyjska) – przedmioty: j?zyk rosyjski i j?zyk polski.
3. Egzaminy oceniane s? w skali 2-5. Uzyskana ?rednia ocen z obu egzaminów kwalifikuje kandydata w okre?lonym przedziale ?redniej ocen (tabela 1 do niniejszej uchwa?y).
4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny, w przypadku, gdy kandydat z obu przedmiotów uzyska oceny, co najmniej dostateczne.
5. Egzaminy ustne dla kandydatów wymienionych w §7 ust. 1, tj. posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za granic?, odb?d? si? w dniu 20 lipca 2006 r.

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego – konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci:
1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnieniem za??czników 1Az-1Gz do niniejszej uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata do danego przedzia?u. Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w §1 ust. 4 uchwa?y.
2. Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym  w systemie „nowej matury”, na kierunki dla których w kwalifikacji okre?lono obowi?zkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym, który nie spe?nia kryteriów w zakresie jednego z przedmiotów do wyboru okre?lonych w za??czniku dla danego kierunku studiów, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów  z tego przedmiotu.
3. Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym  w systemie „nowej matury”, na kierunki dla których w kwalifikacji okre?lono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany  na poziomie rozszerzonym – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu – je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów lub kandydat nie spe?nia kryteriów w zakresie przedmiotów do wyboru, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci.
4. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych oraz przedmiotu religia/etyka.
5. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci). Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w § 1 ust. 4 uchwa?y.
6. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
7. W przypadku nie wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu – kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury”.
8. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów/specjalno??, zakwalifikowana w przedziale ko?cz?cym konkurs (ranking), przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci-wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci) - dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” lub ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”), z uwzgl?dnieniem przepisów okre?lonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu. Przepisy okre?lone w § 1 ust. 4 uchwa?y stosuje si? odpowiednio.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego.
1. Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug przedzia?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów zawartych w za??cznikach 1Az-1Gz oraz przepisów § 1 ust. 4 oraz § 3, 7 i 8 niniejszej uchwa?y.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, ww. komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach przyj?tego limitu miejsc.
3.  Do ww. limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
4. Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia nast?pi – 24 lipca 2006 r.

§ 10
Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia, nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w pkt. 1 i 2.
1. Na tym kierunku s? wolne miejsca.
2. W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sam? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom sk?adania egzaminów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego.
3. Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 11
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, nie przyj?tym na studia (w tym na studia magisterskie uzupe?niaj?ce) - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 21 sierpnia 2006 r.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o do-puszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rek-tor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 12
II. Zasady naboru na studia magisterskie uzupe?niaj?ce.
A. Post?powanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie  na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku filologia, o specjalno?ciach: filologia angielska oraz filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów za-wodowych tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego okre?la tabela 3.
2. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? prze-wodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
5. Na kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia angielska oraz filologia germa?ska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny). W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.
6. Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.

B. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów zawodowych.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie  na magisterskie studia uzupe?niaj?ce danego kierunku (poza wymienionym w § 12 A ust. 1) - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku filologia, o specjalno?ci: filologia rosyjska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalno?ci kszta?cenia.

C. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów magisterskich.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na pomagisterskie studia licencjackie-ko?cielne - jest posiadanie dyplomu uko?czenia stu-diów magisterskich kierunku teologia. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
2. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienionych w pkt. II. A ust. 1, pkt. II. B ust. 1, 2 oraz pkt. II C ust. 1 - udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 13
1. Studia zaoczne (jednolite magisterskie, zawodowe oraz magisterskie uzupe?niaj?ce) s? odp?atne.
2. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 5 wrze?nia 2006 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie. Nie wniesienie op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
3. Kandydaci dopuszczeni do studiów w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 5 wrze?nia 2006 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
1) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
2) dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu).
Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie  w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, oznacza rezygnacj? z podj?cia nauki  w Uniwersytecie i powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 14
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzamin (je?li taki obowi?zywa?) i nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a?, mog? ubiega? si? o dopuszczenie do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Kandydaci mog? sk?ada? podania w dziekanacie Wydzia?u w terminie do 7 wrze?nia 2006 r.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 16
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  276

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2006-2008, laureatów  i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Uchwa?a okre?la uprawnienia przys?uguj?ce laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyj?ciu na I rok studiów w Uniwersytecie.

§ 2
Olimpiadami stopnia centralnego s?:
a) olimpiady przedmiotowe,
b) olimpiady z zakresu okre?lonej dziedziny wiedzy,
c) konkursy o zasi?gu centralnym, w których uczestnicz? przedstawiciele odpowiadaj?cym tematycznie kierunkom studiów Uniwersytetu.

§ 3
Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finali?ci uprawnieni s? do przyj?cia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego okre?la za??cznik 1 do Uchwa?y.
1. Liczba laureatów i finalistów przyjmowanych na poszczególne kierunki studiów z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego nie mo?e przekracza? 10 % limitu naboru na te kierunki.
2. W przypadku, gdy liczba zg?oszonych laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przekroczy limit okre?lony w ust. 1  – o przyj?ciu na studia z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego decyduje ?rednia arytmetyczna ocen lub ?rednia % punktów z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów, uzyskanych przez kandydata na ?wiadectwie dojrza?o?ci (obliczona wed?ug zasad okre?lonych przez Senat Uniwersytetu dla konkursu ?wiadectw w danym roku).
Pozostali laureaci lub finali?ci zostaj? poddani ogólnie obowi?zuj?cemu post?powaniu kwalifikacyjnemu.

§ 4
Zasady ustalania laureatów i finalistów oraz konkursów okre?laj? odr?bne przepisy.

§ 5
Podstaw? uzyskania wymienionych w uchwale uprawnie? jest dokument wydany przez G?ówny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porz?dkowym, stwierdzaj?cy zaj?te przez kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.

§ 6
Z okre?lonych w niniejszej uchwale uprawnie? laureaci i finali?ci mog? skorzysta? tylko jeden raz – w roku uzyskania ?wiadectwa dojrza?o?ci lub w roku nast?pnym – niezale?nie od roku uzyskania tytu?u laureata lub finalisty.

§ 7
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 


Uchwa?a Nr  277

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie, z dniem 1 czerwca 2005 r., na Wydziale Matematyki i Informatyki Katedry Systemów Informatycznych.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisa-nia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  278

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na nabycie nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Braniewie przy ul. Botanicznej.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat, wyra?a zgod? na nabycie od Gminy Miasta Braniewa, nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Braniewie przy ul. Botanicznej  11 oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka 10/21 obr?b 8 m. Braniewa, o powierzchni 1927 m2, przeznaczonej na popraw? warunków zagospodarowania nieruchomo?ci s?siedniej, oznaczonej jako dzia?ka nr 10/16 b?d?cej w?asno?ci? Uniwersytetu.
Warto?? rynkowa prawa w?asno?ci w/w nieruchomo?ci zosta?a oszacowana przez rzeczo-znawc? maj?tkowego i zgodnie z uchwa?? Nr XXXV/119/04 Rady Miasta Braniewa z dnia 29 grudnia 2004 r. udzielono bonifikaty w wysoko?ci 99%. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomo?ci wynosi 1 532,56 z?.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do nabycia nieruchomo?ci, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  279

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Bodo University College, Norwegia.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Bodo University College, Norwegia.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  280

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zada? w rozwoju informatyki.

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu oraz w zwi?zku z Uchwa?? Nr 251 Senatu UWM z 29 kwietnia 2005 r., stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje nast?puj?ce kierunki  dzia?a? zwi?zanych z informatyzacj? uczelni i regionu:
1. w zakresie wsparcia gospodarki i kultury regionu warmi?sko-mazurskiego
1) powo?anie Regionalnego Centrum Informatycznego – ?rodowiskowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu realizuj?cej prace badawcze i edukacyjne na rzecz regionu warmi?sko-mazurskiego oraz pe?ni?cej rol? centrum zarz?dzania regionaln? infrastruktur? teleinformatyczn?;
2. informatyczne wsparcie organizacji procesu kszta?cenia oraz bada? naukowych i promocji wyników prac badawczych;
3. w zakresie zarz?dzania i administrowania uczelni? i jej infrastruktur?:
1) rozwijanie umiej?tno?ci obs?ugi programów komputerowych;
2) szerokie wykorzystywanie komputerów w codziennej pracy administracyjnej oraz w obiegu informacji;
3) opracowanie, wdro?enie i rozwój systemu ewidencji i zarz?dzania infrastruktur? (SEZI);
4) bezpiecze?stwo Uniwersytetu;
5) sta?a praca nad modernizacj? i rozwojem sieci komputerowych;
6) budowa infrastruktury informatycznej Wydzia?u Matematyki i Informatyki oraz Centrum Nauk Humanistycznych;
4. w zakresie powszechnej edukacji informatycznej spo?eczno?ci akademickiej i mieszka?ców regionu:
1) udoskonalenie jednolitego systemu podstawowego kszta?cenia informatycznego studentów;
2) organizacja szkole? z zakresu informatyki dla pracowników uczelni;
3) przygotowanie przez Studium Edukacji Informatycznej rozszerzonej oferty kszta?cenia skierowanej do studentów, pracowników UWM oraz mieszka?ców Olsztyna i regionu;
4) rozwijanie kszta?cenia na odleg?o?? jako formy edukacji ustawicznej.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  281

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granic? w celach naukowych oraz ich szczególnych uprawnie?.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków kierowania osób za granic? w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnie? tych osób (Dz. U. Nr 69, poz. 613), Senat ustala zasady kierowania pracowników i doktorantów za granic? w celu uzyskania stopni naukowych lub pozyskania materia?ów do uzyskania stopni naukowych w kraju.

§ 1
1. Podstaw? skierowania pracownika lub doktoranta za granic? w celach naukowych jest wspó?praca pomi?dzy Uniwersytetem a zagraniczn? instytucj? naukow? oraz bieg?a znajomo?? j?zyka obcego kandydata potwierdzona certyfikatem Uczelnianej Komisji Po?wiadczania Znajomo?ci J?zyka Obcego.
2. ?ród?em dofinansowania wyjazdów pracowników i doktorantów w celach naukowych  s? ?rodki wyodr?bnione z rezerwy bud?etowej lub ?rodki pozabud?etowe.
3. Rektor w porozumieniu z Senack? Komisj? Rozwoju i Finansów Uczelni okre?li obszary badawcze strategiczne dla rozwoju Uniwersytetu, b?d?ce podstaw? do decyzji o skierowaniu pracownika lub doktoranta za granic?.

§ 2
1. Kwalifikacji pracowników i doktorantów na wyjazdy za granic? w celach naukowych dokonuje komisja wy?oniona spo?ród przedstawicieli senackich komisji ds. nauki, ds. kadrowych oraz ds. wspó?pracy z zagranic? w liczbie do 6 osób.
2. Przewodnicz?cego Komisji powo?uje Rektor.
3. Decyzj? o skierowaniu pracownika lub doktoranta za granic?, a tak?e okresie pobytu, podejmuje Rektor na podstawie opinii Komisji, o której mowa w ust. 1.

§ 3
Wniosek pracownika lub doktoranta o skierowanie za granic? w celach naukowych powinien zawiera?:
1) zwi?zany z rozwojem naukowym konkretny program badawczy, potwierdzony przez zagraniczn? instytucj? naukow?,
2) miejsce i okres pobytu za granic?,
3) wykaz dorobku naukowego,
4) opini? dziekana, kierownika jednostki organizacyjnej lub opiekuna naukowego,
5) zobowi?zanie pracownika lub doktoranta do zwrotu poniesionych przez uczelni? kosztów zwi?zanych z wyjazdem i pobytem za granic? w sytuacji, je?li po odbytym sta?u nie wraca on do uczelni.

§ 4
1. Pracownik lub doktorant skierowany za granic? w celu uzyskania stopnia naukowego lub pozyskania materia?ów do uzyskania stopnia naukowego w kraju:
1) otrzymuje urlop szkoleniowy p?atny wed?ug zasad obowi?zuj?cych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, nie d?u?ej ni? do 12 miesi?cy lub stypendium,
2) zostaje zwolniony z obowi?zku dydaktycznego proporcjonalnie do czasu przebywania za granic?.
2. Rektor na podstawie wniosku dziekana okre?la przyznanie ?wiadcze?, okre?lonych Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków kierowania osób za granic?  w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnie? tych osób.

§ 5
Po powrocie pracownik lub doktorant sk?ada sprawozdanie z pobytu za granic?. Komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 opiniuje sprawozdanie co do zgodno?ci z przyj?tym programem badawczym.

§ 6
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  282

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu po??czenia Pomorskiej Akademii Medycznej z Akademi? Rolnicz? w Szczecinie i utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego.

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu oraz w zwi?zku z Uchwal? Nr 188/2005 Rady G?ównej Szkolnictwa Wy?szego z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie po??czenia Pomorskiej Akademii Medycznej oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie i utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stwierdza, co nast?puje:

§ 1
Senaty dwu pa?stwowych wy?szych uczelni Akademii Rolniczej i Pomorskiej Akademii Medycznej dzia?aj?cych w Szczecinie wyrazi?y w drodze jednobrzmi?cych uchwa? Senatów z dnia 25 kwietnia 2005 roku wol? integracji i utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie. W cytowanej uchwale wyra?ono zgod? na po??czenie obu uczelni w przekonaniu o komplementarnych profilach kszta?cenia i bada? co ma pozwoli? na wykreowanie wyrazistego wizerunku Uniwersytetu z unikatow? ofert? edukacyjn? i badawcz?  w zakresie ochrony zdrowia publicznego i kszta?towania ?rodowiska przyrodniczego, technologii i ekonomiki produkcji oraz przetwarzania ?ywno?ci co ma zwi?kszy? u?yteczno?? bada? i kszta?cenia, a absolwentom zapewni? pozycj? konkurencyjn? na europejskim rynku pracy. Propozycja Senatów zosta?a zaa-kceptowana przez w?adze wojewódzkie i miejskie. Prezydent Miasta Szczecina w pe?ni popar? d??enie ?rodowisk do utworzenia Uniwer-sytetu Przyrodniczo-Medycznego uznaj?c, ?e b?dzie to krok w kierunku spe?nienia wa?nego celu jakim jest kszta?towanie spo?ecze?stwa opartego na wiedzy. Przewodnicz?cy Sejmiku województwa Zachodniopomorskiego popar? inicjatyw? dwu uczelni kreowania nowej jako?ci kszta?cenia. Wojewoda zachodnio-pomorski uzna?, ?e powstanie nowego uniwersytetu przyczyni si? do rozwoju nauki i szkolnictwa wy?szego na Pomorzu Zachodnim. Natomiast Marsza?ek Województwa Zachodnio-pomorskiego wyrazi? poparcie dla inicjatywy utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego o unikatowym profilu dzia?alno?ci, ukierunkowanym na rozwój dziedzin z zakresu szeroko rozumianego ?rodowiska przyrodniczego, co wzmocni pozycj? uczelni w regionie i pozwoli na konkurowanie z mi?dzynarodowymi placówkami naukowymi o podobnym zakresie naukowo-badawczym.

§ 2
Uzasadnienie merytoryczne

Analizuj?c przedstawiony wniosek o utworzenie uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie, nale?y stwierdzi?, ?e zgodnie z obowi?zuj?c? ustaw? o Szkolnictwie Wy?szym z 12 wrze?nia 1990 roku ??cz?ce si? uczelnie posiadaj? potencja? osobowy, materialny i dorobek pozwalaj?cy na utworzenie uniwersytetu. Z chwil? po??czenia uczelnia zatrudnia? b?dzie ponad 200 nauczycieli akademickich posiadaj?cych stopie? naukowy doktora habilitowanego, w tym 126 osób posiadaj?cych tytu? naukowy. Ten znaczny potencja? pozwala na prowadzenie studiów magisterskich na 12 kierunkach oraz daje 5 uprawnie? (w dwóch dziedzinach nauki) do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i 11 uprawnie? (w 11 dyscyplinach naukowych) do nadawania stopnia naukowego doktora. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej 6 dyscyplinach nauki (w trzech ró?nych dziedzinach nauk, to jest rolniczych, medycznych oraz ekonomicznych)  spe?niaj? tylko w cz??ci wymogi i kryteria uchwalone przez Rad? G?ówn? w roku 1992, wniosek ten nie spe?nia wymogu posiadania uprawnienia doktoryzowania w trzech dyscyplinach nauk humanistycznych. Z kolei wniosek spe?nia kryteria art. 3 pkt 3. projektu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wy?szym (spe?niony jest wymóg sze?ciu uprawnie? do nada-wania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech dyscyplin w zakresie nauk obj?tych profilem uczelni – przyrodniczo-medycznych). Nale?y podkre?li?, ?e ?rodowisko naukowe dwu uczelni istniej?cych ponad pi??dziesi?t lat w Szczecinie, w dwudziestolecie powstania Uniwersytetu w Szczecinie (wynik integracji by?ej Wy?szej Szko?y Pedagogicznej oraz instytutów ekonomicznych Politechniki Szczeci?skiej) po wielu latach wspó?dzia?ania w kierunku utworzenia jednej uczelni o charakterze uniwersytetu, przedstawia dojrza?? koncepcj? utworzenia kolejnej w Szczecinie wi?kszej uczelni - Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego. S?usznie stwierdzono, ?e koncentracja potencja?u naukowo-badawczego i edukacyjnego obu uczelni stworzy lepsze warunki organizacyjne dla rozwoju bada? naukowych i prowadzenia zaj?? dydaktycznych. Podkre?li? przy tym nale?y, ?e uczelnie tworz?c nowy uniwersytet w Szczecinie uwzgl?dni?y w zasadzie powstaj?c? now? sytuacj?, w której nadal pozostaje miejsce dla nieograniczonej dzia?alno?ci innych o?rodków akademickich Szczecina. Szczególne znaczenie ma tu mo?liwo?? powstania nowej jako?ci wspó?pracy, zmierzaj?cej do dalszej konsolidacji szczeci?skiego ?rodowiska naukowego poprzez tworzenia wspólnych obszarów badawczych i edukacyjnych. W tej sytuacji naukowy, kadrowy oraz materialny dorobek obu uczelni tworzy warunki organizacyjne dla integracji bada? naukowych oraz kszta?cenia studentów. W zakresie bada? naukowych wskazano na co najmniej pi?? wyra?nych obszarów wspó?pracy, które b?d? si? rozwija?y dzi?ki do?wiadczeniu i specjalizacji pracowników oraz posiadanej ju? aparaturze. Procesowi te-mu ma sprzyja? proponowana struktura organizacyjna oparta na odr?bno?ci organizacyjnej i finansowej dwu Collegiów – Naturalium i Medicum. W opinii Senatu UWM ta struktura jest przejrzysta, ale opó?niaj?ca w?a?ciw? integracj?. Do?wiadczenie UWM wskazuje, ?e do uniwersytetu nale?y zmierza? bardziej zdecydowanie, unikaj?c uci??liwych form przej?ciowych. W utworzonych Collegiach  zachowana zostanie struktura wydzia?owa, która od pocz?tku gwarantuje w?a?ciwe prowadzenie zada? dydaktycznych i badawczych.  Struktura ta ??cznie z liczb? profesorów daje nowopowstaj?cemu uniwersytetowi pe?n? autonomiczno??. Przyj?ty trzyetapowy, (etap pierwszy praktycznie ju? zosta? zrealizowany) model tworzenia uniwersytetu daje mo?liwo?? w?a?ciwego funkcjonowanie potencja?u obu uczelni w nowych warunkach, w tym szybkiej procedurze najpierw ujednolicenia zasad finansowania i rozliczenia dzia?alno?ci rzeczowej uniwersytetu a nast?pnie szybkiego wdro?enia systemu komputerowego wspomagaj?cego t? dzia?alno??.  W tym czasie post?powa? b?dzie konsolidacja s?u?b administracyjnych  oraz jednostek wspomagaj?cych dzia?alno?? dydaktyczn? obu uczelni. Równolegle, wykorzystuj?c ju? kadr? Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego prowadzone mog? by? prace zmierzaj?ce do tworzenia nowych kierunków kszta?cenia,  a tak?e tworzenia centrów badawczych, ??cznie ze wspólnym centrum dokumentacji projektowej i pozyskiwania funduszy. Etap III to projektowane inwestycje, w tym budowa biblioteki centralnej i campusu studenckiego a tak?e doskonalenia struktury poprzez tworzenia nowych kolegiów i wydzia?ów oraz uzyskiwanie kolejnych uprawnie? akademickich.

§ 3
Wniosek ko?cowy

Zmieniaj?ce si? dynamicznie otoczenie funkcjonowania pa?stwowych wy?szych uczelni, w?a?ciwe odczytanie nowych uwarunkowa? zwi?zanych z wej?ciem Polski do Unii Europejskiej, a tak?e przygotowywane nowe prawo o szkolnictwie wy?szym stworzy?o sytuacj?, która w Szczecinie zaowocowa?a cenn? inicjatyw? powo?ania Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego. Warto przy tym zwróci? uwag? na  ogromn? warto?? perspektywiczn? tej decyzji. Nowopowstaj?cy uniwersytet nie b?dzie nale?a? do wielkich. Szacuje si?, ?e ??czna liczba studentów wyniesie oko?o 13 tysi?cy (przy ??cznej liczbie ok. 65 tysi?cy studentów w Szczecinie). Mo?na z ca?? pewno?ci? uzna? decyzj? Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i Akademii Rolniczej w Szczecinie za przysz?o?ciow?, za wa?ny etap do utworzenia w nied?ugim czasie jednego uniwersy-tetu w Szczecinie. Wniosek w sprawie integracji Akademii Rolniczej w Szczecinie i Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz utworzenia UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-MEDYCZNEGO W SZCZECINIE nale?y uzna? za formalnie i merytorycznie w?a?ciwy, odpowiedni w czasie, godny poparcia.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  283

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: przyznania tytu?u profesora honorowego dr. Rogerowi Fenwick’owi.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci  i przyznaje tytu? profesora honorowego dr. Rogerowi Fenwick’owi.
 
§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.
 
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
 
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  284

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 11 Statutu UWM, Senat uchwala, co nast?puje:

§ 1
W Uniwersytecie dokonuje si? zmian w ofercie kszta?cenia na kierunku piel?gniarstwo:
1. znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawodowych-licencjackich w zakresie realizowanej specjalno?ci: „piel?gniarstwo ogólne”;
2. uruchamia si? kszta?cenia na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawodowych – licencjackich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej, odpowiednio z sze?cio- i czterosemestralnym okresem kszta?cenia.

§ 2
1. Trac? moc postanowienia Uchwa?y Nr 69 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 4 lipca 2003 roku w cz??ci dotycz?cej oferty dydaktycznej obj?tej regulacj? niniejszej uchwa?y.
2. Trac? moc postanowienia Uchwa?y Nr 75 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2001 roku w cz??ci dotycz?cej oferty dydaktycznej obj?tej regulacj? niniejszej uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  285

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: utworzenia zamiejscowego o?rodka dydaktycznego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 64 ust. 2 i 6 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 marca 2003 roku w sprawie szczegó?owych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego o?rodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydzia?u zamiejscowego uczelni (Dz. U. Nr 61, poz. 538 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Tworzy si? zamiejscow? jednostk? organizacyjn? o nazwie „Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Pile”.
2. Jednostk? podstawow?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne w ramach prowadzonego kierunku studiów – geodezja i kartografia jest Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.


§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  286

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: Gimnazjum i Liceum Akademickiego.

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki popiera koncepcj? przej?cia przez uczelni? Gimnazjum i Liceum Katolickiego w Olsztynie i przekszta?cenie tej szko?y w Gimnazjum i Liceum Akademickie.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do dzia?a? zwi?zanych z przej?ciem przez Uniwersytet Gimnazjum i Liceum Katolickiego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
 
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  287

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: darowizny Marii i Georga Dietrichów.

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat z wdzi?czno?ci? i uznaniem przyjmuje do wiadomo?ci przekazanie przez Mari? i Georga Dietrichów darowizny pieni??nej na rzecz Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2
Stwierdzaj?c, ?e darowizna Marii i Georga Dietrichów jest ju? kolejnym wsparciem dzia?alno?ci Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz ?e wcze?niej wsparcie otrzymywa?a tak?e b. Wy?sza Szko?a Pedagogiczna w Olsztynie, Senat postanawia wyrazi? oficjalnie wdzi?czno?? Darczy?com, podejmu-j?c w tej sprawie niniejsz? uchwa??.

§ 3
Senat upowa?nia Rektora do przekazania tre?ci niniejszej uchwa?y Marii i Georgowi Dietrichom.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  288

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: recenzji o kandydacie do tytu?u doktora honoris causa.

Na podstawie § 10, ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat popiera inicjatyw? Politechniki Warszawskiej w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa prof. dr. hab. Aleksandrowi Brzezi?skiemu. Jednocze?nie Senat wyra?a opini? pozytywn? w tej sprawie na podstawie recenzji wykonanej przez prof. zw. dr. hab. in?. Lubomira W?o-dzimierza Barana, dr. h. c., cz?. koresp. PAN.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
 
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  289

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? nazwy:
- Katedry ?ywienia Zwierz?t i Gospodarki Paszowej na Katedr? ?ywienia Zwierz?t i Paszoznawstwa;
- Katedry Metod Hodowlanych i Do?wiadczalnictwa na Katedr? Towaroznawstwa Ogólnego i Do?wiadczalnictwa;
- Katedry Hodowli Byd?a na Katedr? Hodowli Byd?a i Oceny Mleka;
- Katedry Owczarstwa, ?owiectwa i Hodowli Kóz na Katedr? Hodowli Owiec i Kóz;
- Katedry Hodowli Zwierz?t Futerkowych na Katedr? Hodowli Zwierz?t Futerkowych i ?owiectwa.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  290

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie Katedry Pedagogiki Opieku?czej.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  291

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zgody na rozpocz?cie inwestycji pn. Hala Wegetacyjna Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa UWM.

Na podstawie art. 48, ust. 10 Ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r., o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz nawi?zu-j?c do Uchwa?y Nr 26 Senatu UWM z 17 grudnia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:                                       
                                                      
§ 1
Senat wyra?a zgod? na rozpocz?cie inwestycji pn.: Hala Wegetacyjna Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa UWM.

§ 2
?ród?em finansowania inwestycji b?d? ?rodki finansowe pozyskane z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz ?rodki w?asne.

§ 3
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do dzia?a? zwi?zanych z rozpocz?ciem tej inwestycji.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  292

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 113  m. Olsztyn.

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:                                       
                                                      
§ 1
Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w Olsztynie przy ul. Ksi??ycowej, ob.-r?b nr 113 m. Olsztyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia?ki:
- 24/7 o powierzchni 83 m2 (nieruchomo?? przeznaczona na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ki s?siedniej nr 166),
- 24/8 o powierzchni 127 m2 (nieruchomo?? przeznaczona na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ki s?siedniej nr 168/13),
- 24/9 o powierzchni 50 m2 (nieruchomo?? przeznaczona na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ek s?siednich nr 165, 5/6, 5/20, 5/28),  (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.),

§ 2
Cena sprzeda?y nieruchomo?ci, o których mowa w § 1, b?dzie równa warto?ci oszacowanej przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

§ 3
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
 
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  293

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z GeorgAugust-Universität Göttingen, Niemcy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy.

§ 2
Projekt tekstu porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  294

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rolnictwa i Le?nictwa Tai Nguyen, Wietnam.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rolnictwa i Le?nictwa Tai Nguyen, Wietnam.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  295

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci Wschodnioeuropejskiej (East-European Net).


Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy  z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27 wrze?nia 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na przyst?pienie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci Wschodnioeuropejskiej.

§ 2
1. Sie? Wschodnioeuropejska zrzesza uniwersytety z krajów Europy ?rodkowej i Wschodniej.
2. G?ównym zadaniem Sieci Wschodnioeuropejskiej jest rozszerzanie wspó?pracy akademickiej mi?dzy Uniwersytetami z Europy ?rodkowej i Wschodniej poprzez wspólne uczestnictwo w programach mi?dzynarodowych oraz wymian? studentów, pracowników naukowych i administracyjnych.

§ 3
Senat upowa?nia Rektora do podpisania stosownych dokumentów zwianych z przyst?pieniem Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci Wschodnioeuropejskiej.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  296

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: spó?ki akcyjnej pod nazw? PI?KA SIATKOWA AZS-UWM SPÓ?KA AKCYJNA.

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki popiera koncepcj? utworzenia spó?ki akcyjnej pod nazw? PI?KA SIATKOWA AZS-UWM SPÓ?KA AKCYJNA.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora do wspierania tych dzia?a? Klubu Sportowego Akademickiego Zwi?zku Sportowego, których celem jest doprowadzenie do utworzenia spó?ki wymienionej w § 1.
 
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
 
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie


Zarz?dzenie Nr  12

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Bezpiecze?stwo i higiena pracy”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. W Katedrze UNESCO tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Bezpiecze?stwo i higiena pracy”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 13

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 roku

w sprawie: wykonywania bada? lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 115 poz. 744 z pó?n. zm.) oraz art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z pó?niejszymi zm.) i Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania bada? lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze? lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332, z pó?niejszymi zmianami) zarz?dza si?, co nast?puje:
§ 1
1. Osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie do pracy w Uniwersytecie oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których wyst?puj? czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe, zobowi?zani s? do wykonania wst?pnych bada? lekarskich Wzór skierowania na badania wst?pne stanowi za??cznik nr 1.
2. Pracownicy Uniwersytetu zobowi?zani s? do wykonywania okresowych bada? lekarskich, a w przypadku przebywania na zwolnieniu z tytu?u choroby pracownika powy?ej 30 dni, do wykonywania bada? kontrolnych. Wzór skierowania na badania okresowe stanowi za??cznik nr 2. Wzór skierowania na badania kontrolne stanowi za??cznik nr 3.
3. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1 i 2 nale?y wykonywa? u lekarza profilaktyka w przychodni, która podpisa?a umow? z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie na sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami.
4. Pracownicy zatrudnieni w nara?eniu na promieniowanie jonizuj?ce, stosowne badania wst?pne, okresowe i kontrolne winni wykonywa? w przychodni zajmuj?cej si? medycyn? pracy, z któr? Uczelnia podpisa?a stosown? umow?.
5.  Pracownicy zatrudnieni w nara?eniu na czynniki szkodliwe i uci??liwe dla zdrowia przed udaniem si? do lekarza-profilaktyka winni uzyska? na skierowaniu stosowny wpis w Dziale BHP.
§ 2
1. Skierowanie na wst?pne badanie lekarskie wydaje Dzia? Kadr, okre?laj?c jednostk? organizacyjn? oraz stanowisko pracy, na którym przysz?y pracownik ma by? zatrudniony.
2. Pracownicy wykonuj?cy badania lekarskie w przychodni zajmuj?cej si? medycyn? pracy zobowi?zani s? dostarczy? za?wiadczenie o zdolno?ci do pracy do Dzia?u BHP. Dzia? BHP po odnotowaniu w rejestrze wyniku bada? przekazuje dokument do Dzia?u Kadr.
§ 3
1. Pracownika na okresowe badania lekarskie kieruje bezpo?redni prze?o?ony, wydaj?c stosowne skierowanie.
2. Badania okresowe nale?y wykona? przed up?ywem terminu wa?no?ci, który okre?lony jest w za?wiadczeniu lekarskim, zachowuj?c w ten sposób ci?g?o?? wa?no?ci profilaktycznych bada? lekarskich.
§ 4
Badaniom lekarskim kontrolnym podlegaj? pracownicy powracaj?cy do pracy po okresie niezdolno?ci do pracy spowodowanej chorob? trwaj?c? d?u?ej ni? 30 dni.
§ 5
1. Orygina? za?wiadczenia o wyniku badania lekarskiego pracownik okazuje bezpo?redniemu prze?o?onemu, najpó?niej w dniu wyga?ni?cia wa?no?ci poprzedniego za?wiadczenia lekarskiego.
2. Bezpo?redni prze?o?ony obowi?zany jest do przechowywania kserokopii za?wiadczenia dotycz?cego bada? lekarskich podleg?ych pracowników i do ich udost?pnienia w razie kontroli.
§ 6
Dzia? BHP obowi?zany jest niezw?ocznie powiadomi? lekarza sprawuj?cego opiek? profilaktyczn? nad pracownikami Uniwersytetu i kierownika jednostki organizacyjnej o wynikach pomiarów NDS i NDN wykonanych na stanowiskach pracy.
§ 7
Koszty zwi?zane z przeprowadzaniem bada? profilaktycznych ponosi Pracodawca. Pracownik ma prawo do wykonywania bada? okresowych i kontrolnych w godzinach pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowo?ci przys?uguje mu zwrot kosztów podró?y wed?ug zasad obowi?zuj?cych przy podró?ach s?u?bowych.
§ 8
1. Bezpo?redni prze?o?ony jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp, w tym obowi?zku poddawania si? badaniom lekarskim.
2. Pracodawca nie mo?e dopu?ci? do pracy pracownika, bez aktualnego za?wiadczenia lekarskiego stwierdzaj?cego brak przeciwwskaza? do pracy na danym stanowisku.
3. Za czas niewykonywania pracy zwi?zany z odsuni?ciem od pracy z powodów, o których mowa wy?ej pracownikowi nie przys?uguje wynagrodzenie.
§ 9
W stosunku do osób nie przestrzegaj?cych ustale? niniejszego zarz?dzenia, mog? by? stosowane kary porz?dkowej okre?lone w art. 108 Kodeksu pracy.
§ 10
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  14

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 maja 2005 roku

w sprawie: odp?atno?ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2005/2006.

Na podstawie art. 49 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) oraz na podstawie § 8 i 9 ust. 2 rozporz?dzenia Rady Ministrów z 17  sierpnia 1991 r. w sprawie gospodarki finansowej  uczelni  (Dz. U. Nr  84,  poz. 380 z pó?niejszymi zmianami), stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
1.  Pobiera  si?  op?at? za  zaj?cia dydaktyczne na studiach wieczorowych i zaocznych: zawodowych, jednolitych magisterskich,  magisterskich uzupe?niaj?cych.
2.  Pobiera si? op?at? na studiach dziennych za powtarzanie przedmiotów spowodowane niezadawalaj?cymi wynikami w nauce.
3.  Pobiera si? op?at? na studiach podyplomowych i wszystkich kursach specjalnych organizowanych przez Uniwersytet.
4.  Pobiera si? op?at? za zaj?cia dydaktyczne realizowane systemem wieczorowym i zaocznym, w ramach przygotowania pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, prowadzonego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.
 
§ 2
Kwota odp?atno?ci na poszczególnych  rodzajach i semestrach studiów wieczorowych i zaocznych wynosi:
1) Jednolite magisterskie, zawodowe (in?ynierskie i licencjackie) oraz magisterskie uzupe?niaj?ce  -  odpowiednio (studia zaoczne – wg za??cznika nr 1 i studia wieczorowe – wg za??cznika nr 2).
2) Powtarzanie okre?lonego semestru lub  przedmiotu (ów):
a) na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu (ów) za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);
b) od III do X semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).

3) Powtarzanie okre?lonego  poziomu  (semestru) j?zyka  obcego  (lektoratu) 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
4) Powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
5) Powtarzanie przedmiotu: emisja g?osu w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli 24,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
6) Powtarzanie przedmiotu: z zakresu technologii informacyjnej w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli 16,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
7) Powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, tj.: etyka, nauka o kulturze i j?zyku polskim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, realizowanych na poszczególnych kierunkach 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
8) Powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi  danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).
9) W ramach kszta?cenia pedagogicznego  oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego systemem wieczorowym i zaocznym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego pobiera si? op?at? za powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu (ów) wg pe?nych kosztów realizacji  przedmiotu (ów) – 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
10) Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ramach przygotowania pedagogicznego (obejmuj?cego kszta?cenie teoretyczne), realizowanego w formie zaocznej i wieczorowej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi 200 z? za ka?dy semestr.
11) Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ramach przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w formie zaocznej i wieczorowej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi:
- w 4-semestralnym cyklu kszta?cenia  - 200 z? za ka?dy semestr;
- w 2-semestralnym cyklu kszta?cenia - 400 z? za ka?dy semestr.

§ 3
1.  Studia  dzienne wszystkich kierunków oraz kszta?cenie pedagogiczne, realizowane systemem dziennym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego s? nieodp?atne.
2.  Na studiach dziennych pobiera si? op?at?  za  powtarzanie przedmiotów:
a) na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);
b) od III do XI  semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3). 
3.  Za powtarzanie okre?lonego poziomu  (semestru) j?zyka obcego (lektoratu) 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
4.  Za powtarzanie przedmiotów: psychologia  i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
5.  Za powtarzanie przedmiotu: emisja g?osu realizowanego w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli 24,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
6.  Za powtarzanie przedmiotów: z zakresu technologii informacyjnej realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli 16,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
7.  Za powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, wg schematu modu?owego tj.: etyka, nauka o kulturze i j?zyku polskim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, realizowanych na poszczególnych kierunkach 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
8.  Za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedn? godzin? dydaktyczn?; 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).
9.  W ramach kszta?cenia pedagogicznego,  realizowanego systemem  dziennym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego, pobiera si? op?at? za powtarzanie przedmiotu (ów) wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu – 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
 
§ 4
Je?eli student studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, powtarzaj?cy przedmiot  nie jest zobowi?zany do powtarzania ?wicze? – op?ata wynosi 250,00 z?.

§ 5
Op?aty wymienione w § 2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 3 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  dotycz? zaj?? realizowanych w formie ?wicze? (wyk?ady s? nieodp?atne dla przedmiotów realizowanych w formie wyk?adów i ?wicze?). W przypadku realizowania przedmiotu tylko w formie wyk?adu, studenci ponosz? op?at? wg zasad okre?lonych odpowiednio dla ?wicze?.

§ 6
Studenci studiów zaocznych, wieczorowych oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego w formie zaocznej i wieczorowej zobowi?zani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnosz? op?at? za praktyk? w wysoko?ci 65,00 z? za tydzie? zaj??.

§ 7
Op?at,  o  których  mowa  w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 niniejszego  zarz?dzenia  nie pobiera si? od studentów studiów dziennych i zaocznych, przyj?tych na studia przed dniem 1 kwietnia 1991 roku .

§ 8
1. Studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach dziennych i zaocznych jest odp?atne.
2. Wysoko?? op?at okre?la za??cznik nr 4.
3. Terminy wniesienia op?at okre?laj? Uchwa?y Senatu UWM w Olsztynie Nr 162 i Nr 163 z dnia 21 maja 2004 roku z pó?niejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych i zaocznych.

§ 9
Wniesienie op?at wymienionych w § §  2, 3, 4, 5, 6, 8 jest warunkiem:
1) wpisania na semestr,
2) rozpocz?cia realizacji powtarzanego przedmiotu,
3) rozpocz?cia praktyki.

§ 10
1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan mo?e wyrazi? zgod? na wniesienie op?aty  w dwóch  ratach z zachowaniem zasad:
a) uiszczenie I raty jest warunkiem wpisania na semestr,
b) uiszczenie II raty powinno nast?pi?  w trakcie semestru, przy czym warunkiem przyst?pienia do sesji egzaminacyjnej letniej lub zimowej jest okazanie dowodu op?aty II raty.
2. Op?aty podlegaj?  ?cis?ej  ewidencji  w dziekanatach. Ostatecznego rozliczenia op?at za zaj?cia dydaktyczne dokonuje dziekan.
 
§ 11
Traci moc Zarz?dzenie Nr 19 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie odp?atno?ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie,  w roku akademickim 2004/2005.

§ 12
Zarz?dzenie  wchodzi  w  ?ycie  z  dniem 1 lipca  2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  15

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 23 maja 2005 roku

w sprawie: utworzenia dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscyplina: pedagogika.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami), ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki tworzy si? dzienne studia doktoranckie w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscyplina: pedagogika.

§ 2
Studia trwaj? osiem semestrów i przeznaczone s? dla osób osiadaj?cych tytu? zawodowy magistra, magistra in?yniera, lekarza lub inny równorz?dny.

§ 3
Program studiów doktoranckich oraz regulamin studiów ustala Rada Wydzia?u, okre?laj?c liczb? zaj?? obowi?zkowych, liczb? obowi?zkowych egzaminów i zalicze?.

 § 4
Zasady organizacji studiów doktoranckich okre?la Zarz?dzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z 1 lipca 2003 r. w sprawie organizacji studiów doktoranckich.

§ 5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od 1 pa?dziernika 2005 r.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  16

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 23 maja 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Informacja przestrzenna w samorz?dach terytorialnych”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Informacja przestrzenna w samorz?dach terytorialnych ”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa  dwa semestry i prowadzona jest  w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  17

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 23 maja 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze?nia 2004 r. w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM  w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie  z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Technika z elementami plastyki  w zreformowanej szkole”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest  w systemie zaocznym.
§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r.  z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  18

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie: zasad studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385  z po?n. zm.) i § 1 ust. 6 Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem dziennym” – które stanowi? za??cznik 1 do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 2
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem zaocznym” – które stanowi? za??cznik 2 do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 3
1. Zasady studiowania w charakterze wolnego s?uchacza, obowi?zuj? w roku akademickim 2005/2006.
2. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik Nr 1
do Zarz?dzenia Nr 18
Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 25 maja 2005 roku

Zasady studiowania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem dziennym, w roku akademickim 2005/2006.

1. Wolnym s?uchaczem mo?e zosta? kandydat, który:
a) przyst?pi? do post?powania kwalifikacyjnego-jednocz??ciowego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów/?redniej ocen uzyskanych na ?wiadectwie  i nie zosta? przyj?ty na dany kierunek studiów z powodu braku miejsc;
b) przyst?pi? do post?powania kwalifikacyjnego-dwucz??ciowego, tj. przyst?pi? do egzaminu praktycznego, z?o?y? egzamin z wynikiem pozytywnym, przyst?pi? do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów/?redniej ocen uzyskanych na ?wiadectwie  i nie zosta? przyj?ty na dany kierunek studiów z powodu braku miejsc;
c) przyst?pi? do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych (na studiach magisterskich uzupe?niaj?cych) i nie zosta? przyj?ty na studia  z powodu braku miejsc.
2. Rektor podejmuje decyzj? o dopuszczeniu do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza, na pisemn? pro?b? kandydata z?o?on? do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Wolny s?uchacz ma prawo:
a) uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycznych,
b) uzyskiwania zalicze?,
c) zdawania egzaminów,
d) korzystania z biblioteki.
4. Wolny s?uchacz zobowi?zany jest do przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych  w uczelni.
5. Wolny s?uchacz nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu. Potwierdzenie zdanych egzaminów i zalicze? uzyskuje w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez w?a?ciwy dziekanat. Nie otrzymuje równie? ?wiadcze? pomocy materialnej.
6. Po uzyskaniu wszystkich zalicze? i zdaniu w terminie egzaminów obowi?zuj?cych na I semestrze – wolny s?uchacz zostaje przyj?ty w poczet studentów II semestru. Decyzj? podejmuje dziekan wydzia?u.
7. Rektor mo?e podj?? decyzj? o przyj?ciu wolnego s?uchacza w poczet studentów  w terminie wcze?niejszym od ustalonego w pkt. 6 niniejszych Zasad.
8. Wolnemu s?uchaczowi nie przys?uguje prawo do zdawania egzaminu komisyjnego oraz ubiegania si? o warunkowe zaliczenie I semestru.
9. Wolny s?uchacz, który nie zaliczy w terminie I semestru – zostaje skre?lony z listy wolnych s?uchaczy danego kierunku studiów.
10. Odbywanie studiów w charakterze wolnego s?uchacza jest odp?atne. Op?ata wynosi .... z? i powinna by? wniesiona najpó?niej do 24 sierpnia 2005 roku na konto danego wydzia?u. Na dowodzie wp?aty w pozycji  – „tytu? wp?aty” umie?ci? dopisek: „wolny s?uchacz” i poda? nazw? wydzia?u. Powy?sza op?ata nie podlega zwrotowi po dniu 25 sierpnia 2005 roku.
11. Kandydaci dopuszczeni do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie w terminie do 24 sierpnia 2005 roku. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:*
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie  w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem dziennym, w roku akademickim 2005/2006”, opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
b) Dowód wniesionej op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza.

Przyjmuj? powy?sze zasady
i wyra?am zgod? na podj?cie studiów
w charakterze wolnego s?uchacza

..............................................................
(czytelny podpis wolnego s?uchacza)             

Data: ........................................  2005 rok
 (miesi?c s?ownie)


P O U C Z E N I E

* Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie wy?ej wymienionych dokumentów powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Uchwa?a Nr 162 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2005 roku, kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.
2. Zarz?dzenie Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie odp?atno?ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie w roku akademickim 2005 /2006.


Za??cznik Nr 2
do Zarz?dzenia Nr 18
Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 25 maja 2005 roku

Zasady studiowania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem zaocznym, w roku akademickim 2005/2006.

1. Wolnym s?uchaczem mo?e zosta? kandydat, który:
a) przyst?pi? do post?powania kwalifikacyjnego-jednocz??ciowego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów/?redniej ocen uzyskanych na ?wiadectwie  i nie zosta? przyj?ty na dany kierunek studiów z powodu braku miejsc;
b) przyst?pi? do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych lub z?o?y? egzamin wst?pny z wynikiem pozytywnym (na studiach magisterskich uzupe?niaj?cych) i nie zosta? przyj?ty na studia z powodu braku miejsc;
2. Rektor podejmuje decyzj? o dopuszczeniu do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza, na pisemn? pro?b? kandydata z?o?on? do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Wolny s?uchacz ma prawo:
a) uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycznych,
b) uzyskiwania zalicze?,
c) zdawania egzaminów,
d) korzystania z biblioteki.
4. Wolny s?uchacz zobowi?zany jest do przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.
5. Wolny s?uchacz nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu. Potwierdzenie zdanych egzaminów i zalicze? uzyskuje w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez w?a?ciwy dziekanat. Nie otrzymuje równie? ?wiadcze? pomocy materialnej.
6. Po uzyskaniu wszystkich zalicze? i zdaniu w terminie egzaminów obowi?zuj?cych na I semestrze – wolny s?uchacz zostaje przyj?ty w poczet studentów II semestru. Decyzj? podejmuje dziekan wydzia?u.
7. Rektor mo?e podj?? decyzj? o przyj?ciu wolnego s?uchacza w poczet studentów  w terminie wcze?niejszym od ustalonego w pkt. 6 niniejszych Zasad.
8. Wolnemu s?uchaczowi nie przys?uguje prawo do zdawania egzaminu komisyjnego oraz ubiegania si? o warunkowe zaliczenie  I semestru.
9. Wolny s?uchacz, który nie zaliczy w terminie I semestru – zostaje skre?lony z listy wolnych s?uchaczy danego kierunku studiów.
10. Odbywanie studiów w charakterze wolnego s?uchacza jest odp?atne. Op?ata wynosi .... z? i powinna by? wniesiona najpó?niej do 6 wrze?nia 2005 roku na konto wydzia?u. Na dowodzie wp?aty w pozycji – „tytu? wp?aty” umie?ci? dopisek: „wolny s?uchacz” i poda? nazw? wydzia?u. Powy?sza op?ata nie podlega zwrotowi po dniu 7 wrze?nia 2005 roku.
11. Kandydaci dopuszczeni do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie w terminie  do 6 wrze?nia 2005 roku. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:*
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie  w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem zaocznym, w roku akademickim 2005/2006”, opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
b) Dowód wniesionej op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza.

Przyjmuj? powy?sze zasady
i wyra?am zgod? na podj?cie studiów
w charakterze wolnego s?uchacza

..............................................................
(czytelny podpis wolnego s?uchacza)             

Data: ........................................  2005 rok
(miesi?c s?ownie)


P O U C Z E N I E

* Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie wy?ej wymienionych dokumentów powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Uchwa?a Nr 163 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2005 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.
2. Zarz?dzenie Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie odp?atno?ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2005 /2006.


Zarz?dzenie Nr  19

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 2 czerwca 2005 roku

w sprawie: odpowiedzialno?ci materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych sk?adników maj?tku, inwentaryzacji i trybu post?powania w przypadku ich likwidacji oraz dzia?alno?ci Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

W celu zapewnienia w?a?ciwego gospodarowania maj?tkiem Uniwersytetu, usprawnienia dzia?a? zwi?zanych z ewidencj? maj?tku i sprawn? likwidacj? zu?ytych lub zniszczonych jego sk?adników, dzia?aj?c na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. G?ównymi dysponentami maj?tku Uniwersytetu s? osoby posiadaj?ce upowa?nienie Rektora do dysponowania ?rodkami finansowymi i maj?tkowymi.
2. Do obowi?zków dysponentów nale?y:
1) analiza stanu sk?adników maj?tku oraz sk?adanie zapotrzebowa? na nowe sk?adniki,
2) nadzór nad w?a?ciwym wykorzystywaniem sk?adników maj?tku,
3) analiza przydatno?ci sk?adników maj?tku oraz wnioskowanie o wycofanie ich z eksploatacji w przypadku stwierdzenia braku przydatno?ci,
4) nadzorowanie procesu sporz?dzania w?a?ciwej dokumentacji likwidacyjnej,
5) wyznaczenie u?ytkowników sk?adników maj?tku jednostki i kontrola prawid?owo?ci ich u?ytkowania.

§ 2
1. U?ytkownikami s? poszczególni pracownicy, którym powierzono sk?adniki maj?tku.
2. U?ytkownicy, o których mowa w ust. 1, ponosz? pe?na odpowiedzialno?? za:
1) w?a?ciwe dbanie o powierzony maj?tek,
2) zgodno?? z ewidencj? ksi?gow?,
3) powsta?e zawinione szkody.

§ 3
Poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu posiadaj? ewidencyjnie wydzielony maj?tek.

§ 4
W jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu prowadzone s? ksi?gi inwentarzowe:
1) ewidencji bilansowej –  ujmuje si? w nich rzeczowe sk?adniki maj?tku trwa?ego, których jednostkowa cena nabycia lub wytworzenia odpowiada ustalonej odr?bnymi przepisami warto?ci ?rodka trwa?ego, amortyzowanego w czasie (konto 010),
2) ewidencji pozabilansowej – ujmuje si? w nich rzeczowe sk?adniki maj?tku trwa?ego, których jednostkowa cena nabycia lub wytworzenia przekracza warto?? 20% warto?ci ?rodka trwa?ego (konto 012),
3) ?rodków trwa?ych zakupionych ze ?rodków na aktualnie realizowane tematy badawcze ( Konto 092),
4) warto?ci niematerialnych i prawnych (konto 020),
5) metali szlachetnych,
6) rzeczowych sk?adników maj?tku, których jednostkowa cena lub wytworzenia nie przekracza 20% warto?ci ?rodka trwa?ego (ewidencja wewn?trzna).

§ 5
1. Inwentarz ?ywy (konie, byd?o itp.) nabywany w celu realizacji zada? dydaktycznych lub badawczych o przewidywanym okresie u?ytkowania powy?ej 1 roku traktuje si? jak ?rodki trwa?e podlegaj?ce ewidencji bilansowej.
2. Inwentarz ?ywy (konie, byd?o itp.) nabywany w celu realizacji zada? dydaktycznych lub badawczych o przewidzianym okresie u?ytkowania poni?ej 1 roku, ewidencjonuje si? jako materia?y badawcze.

§ 6
W celu usprawnienia ewidencji i poprawnego rozliczania ró?nic inwentaryzacyjnych oraz w?a?ciwego zabezpieczenia sk?adników maj?tku obowi?zuje wymóg ich oznaczenia numerami inwentarzowymi.

§ 7
Ksi?gi inwentarzowe ewidencji bilansowej (konto 010) i ewidencji pozabilansowej (konto 012) nale?y uzgadnia? z Sekcj? Ewidencji Maj?tku do 31 stycznia po zako?czeniu roku obrachunkowego.
§ 8
1. Inwentaryzacj? rzeczowych sk?adników maj?tku obj?tych ewidencj? bilansow? (konto 010) i pozabilansow? (konto 012) przeprowadza Sekcja Inwentaryzacji.
2. Inwentaryzacj? rzeczowych sk?adników maj?tku obj?tych ewidencj? pozabilansow? (ewidencj? wewn?trzn?) przeprowadzaj? jednostki organizacyjne we w?asnym zakresie.
3. W jednostkach podleg?ych Dyrektorowi Administracyjnemu inwentaryzacje przeprowadza Sekcja Inwentaryzacji.
4. Przed przyst?pieniem do inwentaryzacji osoba materialnie odpowiedzialna sk?ada pisemne o?wiadczenie przedinwentaryzacyjne – wzór stanowi za??cznik nr 1 do Zarz?dzenia.
5. W przypadku, kiedy osoba materialnie odpowiedzialna nie uczestniczy w spisie inwentaryzacyjnym, upowa?nia inn? osob? do jej reprezentowania – wzór stanowi za??cznik nr 2 do Zarz?dzenia.
6. Po zako?czonej inwentaryzacji, osoba materialnie odpowiedzialna sk?ada o?wiadczenie poinwentaryzacyjne – wzór stanowi za??czniki nr 3 do Zarz?dzenia.

§ 9
1. Osoba materialnie odpowiedzialna zobowi?zana jest z?o?y? w Sekcji Inwentaryzacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia z Sekcji Ewidencji Maj?tku, pisemnych wyja?nie? dotycz?cych powsta?ych ró?nic inwentaryzacyjnych.
2. Po terminie okre?lonym w ust. 1 ró?nice mog? by? uznane za zawinione, a osoba materialnie odpowiedzialna zostanie obci??ona za niedobór.

§ 10
O wszelkich zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych Biuro Kadr  i Spraw Socjalnych  niezw?ocznie  powiadamia Sekcj? Inwentaryzacji.

§ 11
Kontrol? prawid?owo?ci gospodarowania rzeczowymi sk?adnikami maj?tkowymi nie zaliczanymi do ?rodków trwa?ych przeprowadza Sekcja Inwentaryzacji na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej i Dyrektora Administracyjnego.

§ 12
1. Uczelnian? Komisj? Inwentaryzacyjn? (UKI) powo?uje Rektor.
2. W sk?ad UKI wchodz? Przewodnicz?cy, który kieruje Komisj? i parafuje druki arkuszy spisu z natury oraz sekretarz i co najmniej czterech cz?onków
3. Zadaniem Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (UKI) jest:
1) opiniowanie rocznego planu inwentaryzacji sporz?dzanego przez kierownika Sekcji Inwentaryzacji, zatwierdzanego przez Rektora,
2) informowanie Rektora o wszelkich zagro?eniach realizacji rocznego planu inwentaryzacji, stwierdzonych nieprawid?owo?ciach w gospodarce sk?adnikami maj?tku, zw?aszcza o marnotrawstwie, zniszczeniu lub zagini?ciu mienia,
3) rozpatrywanie ró?nic inwentaryzacyjnych powsta?ych w wyniku rozliczenia spisu z natury oraz przedstawianie Rektorowi wniosków w tym zakresie,
4) sporz?dzanie rocznych sprawozda? w terminie do ko?ca lutego po roku obrachunkowym.
4. Protoko?y z posiedze? UKI zatwierdzone przez Rektora wraz z kompletem dokumentów z inwentaryzacji przekazywane s?  przez sekretarza UKI  Sekcji Ewidencji Maj?tku.
5. Sprawozdania UKI  zatwierdza Rektor.

§ 13

Kierownicy jednostek organizacyjnych s? zobowi?zani do sukcesywnego analizowania stanu posiadanych ?rodków trwa?ych i oceny ich przydatno?ci w jednostce.

§ 14
1. W celu zapewnienia prawid?owego gospodarowania ?rodkami maj?tkowymi Kierownik jednostki organizacyjnej powo?uje Komisj? Kwalifikacyjn?.
2. Komisja Kwalifikacyjna sk?ada si? z przewodnicz?cego i co najmniej dwóch cz?onków.
3. W przypadku rozbudowanej struktury organizacyjnej jednostki dopuszcza si? powo?anie kilku Komisji Kwalifikacyjnych.
4. W jednostkach organizacyjnych podleg?ych Dyrektorowi Administracyjnemu, Komisj? Kwalifikacyjn? powo?uje Dyrektor Administracyjny.
5. Komisja Kwalifikacyjna proponuje sposób zagospodarowania przeznaczonych do likwidacji sk?adników maj?tku, a w przypadku przekazania do Magazynu Materia?ów z Odzysku proponuje cen? odsprzeda?y.

§ 15
1.  Rektor powo?uje Uczelnian? Komisj? Likwidacyjn?.
2. W sk?ad Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej wchodz?  przewodnicz?cy i trzech cz?onków.
3. W pracach Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej uczestnicz? pracownicy Sekcji Inwentaryzacji,  ka?dorazowo wyznaczeni przez Kierownika Sekcji.
4. Uczelniana Komisja Likwidacyjna rozpatruje wnioski o przeprowadzenie likwidacji sk?adane przez Komisje Kwalifikacyjne  do Sekcji Inwentaryzacji – wzór wniosku stanowi za??cznik nr 4 do Zarz?dzenia.

§ 16
1. Likwidacja sk?adnika maj?tku mo?e nast?pi? w przypadku:
1) ca?kowitego zu?ycia wynikaj?cego z normalnej eksploatacji,
2) zniszczenia w wyniku zdarzenia losowego np.: powodzi, po?aru, zalania itp.,
3) uszkodzenia lub zniszczenia w toku eksploatacji w stopniu uniemo?liwiaj?cym dalsze u?ytkowanie.

§ 17
1. Przed przyst?pieniem do likwidacji sk?adników maj?tku, Uczelniana Komisja Likwidacyjna uzgadnia z osob? sk?adaj?c? wniosek termin i miejsce dokonania ich ogl?dzin.
2. W przypadku w?tpliwo?ci co do zasadno?ci wniosku o przeprowadzenie likwidacji Uczelniana Komisja Likwidacyjna wnioskuje do Dyrektora Administracyjnego  o przeprowadzenie ekspertyzy zg?oszonych do likwidacji rzeczowych sk?adników maj?tku.
3.  Po dokonaniu ogl?dzin zg?oszonych do likwidacji rzeczowych sk?adników maj?tku  i po analizie uzasadnienia likwidacji oraz ewentualnych ekspertyz, Uczelniana Komisja Likwidacyjna sporz?dza protokó?, w którym stwierdza czy zg?oszony do li-kwidacji maj?tek nale?y przeznaczy? do:
1) naprawy i dalszej eksploatacji,
2) nieodp?atnego przekazania,
3) odsprzeda?y,
4) fizycznej likwidacji.
4. W przypadku przeznaczenia zlikwidowanego sk?adnika maj?tku do sprzeda?y, Uczelniana Komisja Likwidacyjna zatwierdza proponowan? cen?, bior?c pod uwag? jego warto?? rynkow?.
5. Protokó? likwidacji podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Administracyjnego  i Kwestora – wzór stanowi za??cznik nr 5 do Zarz?dzenia.

§ 18
1. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
2. Komisje Kwalifikacyjne, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 powo?ane zostan? w terminie jednego miesi?ca od wej?cia w ?ycie niniejszego Zarz?dzenia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  20

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 7 czerwca 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Eksploatacja urz?dze? elektroenergetycznych do 15 kV”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.  w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM  w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy si? studia podyplomowe w zakresie:  „Eksploatacja urz?dze? elektro-energetycznych do 15 kV”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych o kierunku technicznym lub pokrewnym.

§ 2
Nauka trwa  dwa semestry i prowadzona jest  w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  21

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 7 czerwca 2005 roku

w sprawie: ustalenia procedur kontroli finansowej.

Dzia?aj?c na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148  z  pó?n. zm.) oraz  Komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. wprowadzaj?cego „Standardy kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych”  (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13) ustala si? procedury kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

§ 1
1. Kontrola finansowa stanowi cz??? systemu kontroli wewn?trznej i dotyczy procesów zwi?zanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem ?rodków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
2. Kontrola finansowa obejmuje:
1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wst?pnej oceny celowo?ci zaci?gania zobowi?za? finansowych i dokonywania wydatków,
2) badanie i porównywanie stanu faktycznego z wymogami, pobierania i gromadzenia ?rodków publicznych, zaci?gania zobowi?za? finansowych i dokonywania wydatków ze ?rodków publicznych, udzielania zamówie? publicznych oraz zwrotu ?rodków publicznych,
3) prowadzenie  gospodarki  finansowej oraz stosowanie procedur, o których mowa w ust. 1.

§ 2
1. Kontrola ma na celu wykrywanie nieprawid?owo?ci w ró?nych dziedzinach funkcjonowania Uniwersytetu, analiz? przyczyn i ?róde? ich powstawania oraz wdro?enie mechanizmów naprawczych i podj?cie dzia?a? eliminuj?cych te nieprawid?owo?ci w okresach przysz?ych.
2. Przedmiotem kontroli finansowej s? wszystkie dziedziny dzia?alno?ci Uniwersytetu, w tym:
1) sprawy pracownicze – ustawiczne doskonalenie zawodowe pracowników, dzia?alno?? socjalna, bezpiecze?stwo  i higiena pracy,
2) aktywa trwa?e i obrotowe, którymi Uniwersytet dysponuje,
3) kapita?y i ?rodki zewn?trzne, ?ród?a ich pochodzenia, wp?yw aktywów trwa?ych i obrotowych na finanse Uniwersytetu, poziom wyniku finansowego, poziom kosztów i przychodów oraz ich wp?yw na wielko?? wyniku finansowego,
4) zasoby informatyczne z uwzgl?dnieniem zapisów na no?nikach magnetycznych dotycz?cych ksi?g rachunkowych, dokumentowania zdarze? gospodarczych oraz wszelkich dokumentów i ewidencji, które dotycz? dzia?alno?ci Uniwersytetu.

§ 3
1. Czynno?ci kontrolne obejmuj? badanie stanu faktycznego i jego analiz? na ka?dym etapie dzia?ania.
2. Ocena stanu faktycznego dokonywana  jest z uwzgl?dnieniem zasad:
1) legalno?ci  - ocena zgodno?ci z normami obowi?zuj?cego prawa i uregulowaniami wewn?trznymi  przyj?tymi przez w?adze Uniwersytetu,
2) celowo?ci – ocena pod wzgl?dem racjonalno?ci, realizacji celów i zada? oraz spodziewanych efektów,
3) rzetelno?ci – ocena dzia?alno?ci pod k?tem zachowania nale?ytej staranno?ci w trakcie realizacji,
4) gospodarno?ci – ocena sposobu wykorzystania ?rodków finansowych i zasobów materialnych.
3.  W celu zapewnienia jak najwy?szej skuteczno?ci kontroli :
1) nie mo?na powierza? obowi?zków kontrolnych (z wy??czeniem samokontroli) pracownikom odpowiedzialnym za realizacj? kontrolowanych procesów, zada?, czynno?ci, operacji, sporz?dzanie dokumentów oraz sk?adniki maj?tkowe,
2) ustalone uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz obowi?zki i odpowiedzialno?? w tym zakresie musz? jednoznacznie wynika? z zakresu obowi?zków lub upowa?nie? dokonuj?cych kontroli,
3) przekazanie sk?adników maj?tkowych nast?puje po odebraniu od pracownika o?wiadczenia o przyj?ciu odpowiedzialno?ci materialnej za powierzony maj?tek.

§ 4
1. Kontrola wewn?trzna, ze wzgl?du na prowadz?cego kontrol?, ma form?:
1) samokontroli, polegaj?cej na kontroli prawid?owego wykonywania zada? powierzonych pracownikowi okre?lonych zakresem czynno?ci,
2) kontroli funkcjonalnej, wykonywanej przez pracowników sprawuj?cych kierownicze stanowiska oraz pracowników, którym wykonywanie kontroli funkcjonalnej zosta?o okre?lone zakresem czynno?ci s?u?bowych lub odr?bnym upowa?nieniem.
2. Do samokontroli zobowi?zani s? wszyscy pracownicy Uniwersytetu niezale?nie od pe?nionej funkcji, zajmowanego stanowiska i zakresu wykonywanej pracy.
3. Je?eli w trakcie samokontroli ujawnione zostan? nieprawid?owo?ci w przebiegu operacji gospodarczych w ewidencji lub dowodach je dokumentuj?cych, pracownik dokonuj?cy samokontroli zobowi?zany jest podj?? dzia?ania maj?ce na celu usuni?cie nieprawid?owo?ci.
4. Je?li nieprawid?owo?ci, o których mowa w ust. 2, wp?yn??y lub mog? wp?yn??  na dzia?alno?? Uniwersytetu, spowodowa? straty b?d? zniekszta?cenie danych o sytuacji finansowej, dokonuj?cy samokontroli jest zobowi?zany powiadomi? o tych faktach bezpo?redniego prze?o?onego.
5. Osoba dokonuj?ca kontroli funkcjonalnej, w przypadku wykrycia nieprawid?owo?ci lub nadu?y? ma obowi?zek zabezpieczy? dokumenty i przedmioty b?d?ce dowodami pope?nienia czynu i pisemnie powiadomi? bezpo?redniego prze?o?onego o zaistnia?ych faktach.
6. Prze?o?ony, po uzyskaniu informacji podejmuje decyzje co do dalszego sposobu post?powania.

§ 5
1. Ze wzgl?du na czas przeprowadzania kontroli, czynno?ci kontrolne przeprowadzane s? w formie:
1) kontroli wst?pnej,
2) kontroli bie??cej,
3) kontroli nast?pczej.
2. Kontrola wst?pna ma na celu zapobieganie nieprawid?owo?ciom poprzez sprawdzenie dokumentów, ich rozliczenie oraz akceptacj? i wykonywana jest w ramach samokontroli lub kontroli funkcjonalnej.
3. Pracownik dokonuj?cy kontroli wst?pnej sk?ada na kontrolowanym dokumencie podpis z dat?.
4. Je?eli w trakcie kontroli wst?pnej ujawnione zostan? nieprawid?owo?ci w dokumentach, kontroluj?cy:
1) dokonuje zwrotu tych dokumentów odpowiedzialnym tematycznie komórkom z wnioskiem o usuni?cie nieprawid?owo?ci,
2) odmawia podpisania dokumentów nieprawid?owych lub dokumentów dotycz?cych operacji niezgodnych z prawem,
3) o zaistnia?ym fakcie powiadamia bezpo?redniego prze?o?onego, który podejmuje decyzje stosownie do rangi nieprawid?owo?ci.
5. Kontrola bie??ca polega na badaniu czynno?ci i operacji w trakcie ich wykonywania i ma na celu wyeliminowanie zjawisk maj?cych negatywny wp?yw na efekt ko?cowy.
6. Kontrola bie??ca obejmuje wszystkie zasoby Uniwersytetu i przeprowadzana jest podczas ich inwentaryzacji lub w terminie wyznaczonym przez zarz?dzaj?cego kontrol?.
7. Do przeprowadzania kontroli bie??cej zobowi?zani s? wszyscy pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy upowa?nieni do wykonania okre?lonych czynno?ci kontrolnych.
8. Kontrola nast?pcza polega na badaniu przedsi?wzi?? i operacji ju? zrealizowanych oraz dokumentów, które je potwierdzaj? i dokumentów odzwierciedlaj?cych zdarzenia gospodarcze maj?ce nast?pi? w przysz?o?ci.
9. Celem kontroli nast?pczej jest:
1) analiza osi?gni?tych efektów dzia?ania i porównanie ich z za?o?onymi celami,
2) badanie sprawno?ci dzia?a? operacyjnych i rzetelno?ci uprzednio przeprowadzonych kontroli,
3) dostarczenie informacji o przebiegu operacji.
10. Je?li w wyniku kontroli nast?pczej ujawnione zosta?y nieprawid?owo?ci nale?y podj?? czynno?ci , które spowoduj? usuni?cie tych nieprawid?owo?ci i doprowadz? do wyeliminowania w przysz?o?ci przyczyn ich powstawania.

§ 6
1. Dokumenty finansowe podlegaj? kontroli pod wzgl?dem formalnym, merytorycznym i rachunkowym przy zachowaniu zasad kontroli wst?pnej, bie??cej i nast?pczej.
2. Dokumenty potwierdzaj?ce powstanie kosztów, przychodów, dochodów, nale?no?ci  i zobowi?za?, oprócz kontroli, o której mowa w ust. 1, podlegaj? równie? kontroli rachunkowej.
3. Kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej dokonuj? upowa?nieni do tego pracownicy.
4. Kontrola formalna polega na zbadaniu wiarygodno?ci i poprawno?ci dokumentów ze wzgl?du na tre?? i form?.
5. Kontrola merytoryczna obejmuje zbadanie celowo?ci planowanej i wykonanej czynno?ci,  zgodno?ci z planowanymi ustaleniami zawartymi w umowach.
6. Kontrola rachunkowa polega na sprawdzeniu, czy dane w dokumentach nie zawieraj? b??dów rachunkowych.

§ 7
1. B??dy w dowodach ksi?gowych zewn?trznych obcych i w?asnych oraz dowodach wewn?trznych winny by? poprawiane wy??cznie w sposób okre?lony w zasadach rachunkowo?ci.
2. B??dy w umowach korygowane s? aneksami do umów.
3. B??dy w zamówieniach wymagaj? sprostowania pisemnego i potwierdzenia przez przyjmuj?cego zamówienie.

§ 8
1. Ka?dy pracownik zobowi?zany jest do stosowania na swoim stanowisku pracy  zasad okre?lonych w niniejszym zarz?dzeniu.
2. Uniwersytet zapewnia pracownikom dost?p do informacji w zakresie obowi?zuj?cych w Uniwersytecie regulacji prawnych poprzez publikowane:
1) Akty Prawne UWM zawieraj?ce Uchwa?y Senatu, Zarz?dzenia i Decyzje Rektora, Zarz?dzenia Dyrektora Administracyjnego,
2) Biuletyn Informacji Publicznych UWM,
3) Wiadomo?ci Uniwersyteckie,
4) Gazet? Uniwersyteck?.

§ 9
1. Bie??cej oceny skuteczno?ci funkcjonowania systemu kontroli finansowej dokonuje Rektor.
2. W terminie do 31 marca ka?dego roku Rektor dokonuje przegl?du i aktualizacji procedur wewn?trznych. Stosownie do zmieniaj?cych si? warunków funkcjonowania Uniwersytetu, po dokonaniu analizy obszarów ryzyka podejmuje dzia?ania zaradcze, maj?ce na celu przeciwdzia?anie wyst?powaniu zjawisk, które negatywnie wp?yn??y na dzia?alno?? Uniwersytetu.

§ 10
W Uniwersytecie funkcjonuje audyt wewn?trzny, którego zasady funkcjonowania okre?lone zosta?y odr?bnymi przepisami.

§ 11
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  22

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2005 roku

w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2004/2005 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej - magisterskiej.

Na podstawie rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 wrze?nia 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za prac?  i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz. U. Nr 107, poz.1182 z pó?n. zm.), ustalam w roku akademickim 2004/2005 najni?sze stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej - magisterskiej.

§ 1
1. Za ponadwymiarowe zaj?cia dydaktyczne nauczyciele akademiccy, otrzymuj? za jedn? godzin? obliczeniow? wynagrodzenie wed?ug nast?puj?cych stawek:

Lp Stanowisko Stawka za godzin? w z?otych
1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy i tytu? w zakresie sztuki 58,00
2. Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopie? doktora habilitowanego
lub doktora  w zakresie sztuki, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego albo stopie?  doktora habilitowanego
w zakresie sztuki 52,00
3.  Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora albo stopie? doktora w zakresie sztuki,  starszy wyk?adowca posiadaj?cy stopie? naukowy doktora  albo stopie?  doktora  w zakresie sztuki 49,00
4. Starszy wyk?adowca  nie posiadaj?cy stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki 39,00
5. Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor 32,00
        
2. Dziekan, w ramach posiadanych ?rodków finansowych mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wg zasad okre?lonych rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 26 wrze?nia 2001 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z pó?niejszymi zmianami).
3. Rektor na wniosek kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ramach posiadanych ?rodków finansowych jednostki, wg zasad okre?lonych rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia  2001 roku  (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z pó?niejszymi zmianami).

§  2
1. Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2004/2005 wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej (po pozytywnej ocenie pracy magisterskiej), przys?uguje jednorazowe wynagrodzenie w  kwocie:

Lp   Stanowisko   Kwota w z?otych
1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy i tytu?
w zakresie sztuki 290,00

2. Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego
lub doktora albo stopie? doktora habilitowanego
lub doktora 
w zakresie sztuki, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego 
albo stopie? doktora habilitowanego
w zakresie sztuki 
260,00
3.  Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora albo stopie? doktora w zakresie sztuki, starszy wyk?adowca posiadaj?cy stopie? naukowy doktora albo stopie? doktora
w zakresie sztuki 
245,00

2. W przypadku wzrostu stawki za godziny ponadwymiarowe okre?lonej w § 1 zarz?dzenia, wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej, ustala si? zgodnie z  § 5 ust. 3, pkt. 1  Uchwa?y nr 166 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko–Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie ustalania wysoko?ci pensum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych dla  poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich,  w roku akademickim  2004/2005.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem  podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  23

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2005 roku

w sprawie: wynagrodzenia za prowadzenie  w roku akademickim 2005/2006 zaj?? dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym  (Dz. U. Nr 65,  poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
1. Osoby prowadz?ce zaj?cia dydaktyczne  na podstawie umowy o dzie?o lub umowy – zlecenia, otrzymuj? za jedn? godzin? dydaktyczn? wynagrodzenie wed?ug ni?ej okre?lonych stawek:

Lp  Stanowisko  Stawka za godzin? w z?otych
1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy i tytu? w zakresie sztuki 58,00
2. Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopie? doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego albo stopie?  doktora habilitowanego w zakresie sztuki  52,00
3.  Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora albo stopie? doktora w zakresie sztuki,  starszy wyk?adowca posiadaj?cy stopie? naukowy doktora albo stopie?  doktora  w zakresie sztuki 49,00
4. Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor 32,00

2. Rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej) mo?e podwy?szy? wysoko?? stawki w zale?no?ci od posiadanych na wydziale (w jednostce) ?rodków finansowych.
 
§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2005 roku i obowi?zuje w roku akademickim 2005/2006.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Decyzje Rektora


 
Decyzja Nr 4

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 kwietnia 2005 roku

w sprawie: op?aty wnoszonej przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów  dziennych i zaocznych w Uniwersytecie,  w roku akademickim 2005/2006.

Na podstawie art. 141 ust. 6 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65. poz. 383 z po?n. zm), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? op?at? wnoszon? przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2005/2006 w kwocie:
1. 85,00 z? (osiemdziesi?t pi?? z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na kierunki, na których post?powanie kwalifikacyjne na studia obejmuje testy dotycz?ce szczególnych wymogów stawianych kandydatom (sprawdzian uzdolnie? artystycznych), tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
2. 80,00 z? (osiemdziesi?t z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia na pozosta?e kierunki.

§ 2
1. Op?aty, o których mowa w § 1 niniejszej decyzji, nale?y wnosi? na jedno z ni?ej wymienionych kont Uniwersytetu:
a) UWM w Olsztynie, Bank PKO BP  Oddzia?  Centrum w Olsztynie Nr rachunku: 771020354100005902001440 48
b) UWM w Olsztynie, Bank PeKaO S.A. O/Olsztyn Nr rachunku: 41124015901 111000014525650
c) UWM w Olsztynie, Bank Millennium Nr rachunku: 2811602202000000006 1938583
 (z dopiskiem „Rekrutacja 2005”) – w urz?dzie pocztowym lub banku.

2. Op?aty, o których mowa w § 1 niniejszej decyzji, mo?na równie? dokona? bezpo?rednio w Uniwersytecie, w Punktach Przyjmowania Dokumentów.
3. Dowód wp?aty (orygina?) nale?y do??czy? do kompletu dokumentów sk?adanych przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie  na studia.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 5

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie: ramowej organizacji roku akademickiego 2005/2006 na studiach dziennych, wieczorowych, zao0cznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 6 Senatu UWM w Olsztynie z 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? ramow? organizacj? roku akademickiego 2005/2006, jak w za??czniku do niniejszej decyzji.

§ 2
Dopuszcza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydzia?ów dla studentów studiów zaocznych, którzy rozpoczn? zaj?cia dydaktyczne wcze?niej ni? w pa?dzierniku 2005 roku.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik
do Decyzji Nr 5
Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 25 maja 2005 roku

Ramowa organizacja roku akademickiego 2005/2006 na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych

Semestr Data
Uczelniana i wydzia?owe
inauguracje roku akademickiego 1.10.2005 /***
2.10.2005r./****
semestr zimowy zaj?cia dydaktyczne 3.10.2005r. – 21.12.2005r./*
 wakacje zimowe 22.12.2005r. – 31.12.2005r.
 zaj?cia dydaktyczne 2.01.2006r.- 28.01.2006r.
 sesja egzaminacyjna zimowa 30.01.2006r.- 11.02.2006r.
 sesja egzaminacyjna
zimowa-poprawkowa 13.02.2006r.- 18.02.2006r.
semestr letni zaj?cia dydaktyczne 20.02.2006r.- 12.04.2006r.
 wakacje wiosenne 13.04.2006r.- 19.04.2006r.
 zaj?cia dydaktyczne 20.04.2006r.- 9.06.2006r./**
 sesja egzaminacyjna letnia 10.06.2006r.- 23.06.2006r.
 wakacje, praktyki wakacyjne 24.06.2006r.- 22.09.2006r.
 sesja egzaminacyjna
jesienna
-poprawkowa 4.09.2006r.- 16.09.2006r.

* w tym: 31.10. 2005 r. (poniedzia?ek) – dzie? rektorski; 2.11.2005 r. (?roda) – dzie? rektorski;
** w tym 2.05.2006 r. (wtorek) – dzie? rektorski
*** - w godz. 10.00-12.00 – uczelniana inau-guracja roku akademickiego; od godz. 13.00  – wydzia?owe inauguracje roku akademickiego;
**** - inauguracje roku akademickiego w jednostkach zamiejscowych Uniwersytetu: Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku oraz Mi?dzynarodowym Centrum Edukacyjnym w Braniewie.


Decyzja Nr 6

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 czerwca 2005 roku


w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 49 ust 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr. 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uj? Uczelnian? Komisj? Inwentaryzacyjn? w sk?adzie:
- przewodnicz?cy - prof. Tadeusz Soko?owski
- z-ca przewodnicz?cego - mgr in?. Edward Derela
- cz?onkowie:
- mgr Anna Bara?ska
- mgr in?. Marek Dzieniakowski
- dr Krzysztof Dutka
- in?. Józef  Zió?kowski
- Janina Ka?u?na
- Marzena Miedziejewska

§ 2
Zadania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej okre?la Zarz?dzenie Nr 19 Rektora UWM  z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie odpowiedzialno?ci materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych sk?adników maj?tku, inwentaryzacji i trybu post?powania w przypadku ich likwidacji oraz dzia?alno?ci Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 7

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 czerwca 2005 roku

w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji  Likwidacyjnej.

Na podstawie art. 49 ust 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr. 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uj? Uczelnian? Komisj? Likwidacyjn?  w sk?adzie:
- przewodnicz?cy - mgr in?. Krzysztof ?wita?a
- cz?onkowie:
- mgr in?. Mieczys?aw Malinowski
- in?. Józef Zió?kowski
- Ryszard Walaugo
- oraz dwóch pracowników Sekcji Inwentaryzacji ka?dorazowo wyznaczonych przez kierownika Sekcji Inwentaryzacji.

§ 2
Zadania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej okre?la Zarz?dzenie nr 19 Rektora UWM  z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie odpowiedzialno?ci materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych sk?adników maj?tku, inwentaryzacji i trybu post?powania w przypadku ich likwidacji oraz dzia?alno?ci Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 8

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2005 roku

w sprawie: wynagradzania cz?onków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz cz?onków Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stosownie do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej 26 wrze?nia 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz.U. Nr 107, poz. 1182 z pó?n. zm.), stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Nauczycielom akademickim bior?cym udzia? w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2005/2006 roku, przys?uguje wynagrodzenie:
1. przy liczbie kandydatów do 2000 osób:
- Przewodnicz?cy - 360,00 z?.
- Sekretarz - 324,00 z?.
- pozostali cz?onkowie - 144,00 z?.
2. przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób:
- przewodnicz?cy - 660,00 z?.
- sekretarz - 594,00 z?.
- pozostali cz?onkowie - 264,00 z?.
3.  przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób:
- przewodnicz?cy - 960,00 z?.
- sekretarz - 864,00 z?.
- pozostali cz?onkowie - 384,00 z?.

§ 2
Nauczycielom akademickim, bior?cym udzia? w pracach Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2005/2006 roku, przys?uguje wynagrodzenie:
1. przy liczbie kandydatów do 200 osób:
- przewodnicz?cy - 360,00 z?.
- sekretarz/koordynator Punktu  Internetowej Rejestracji Kandydatów - 324,00 z?.
- pozostali cz?onkowie - 144,00 z?.
2. przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób:
- przewodnicz?cy - 660,00 z?.
- sekretarz/koordynator Punktu  Internetowej Rejestracji Kandydatów - 594,00 z?.
- pozostali cz?onkowie - 264,00 z?.
3. przy liczbie kandydatów ponad 400 osób:
- przewodnicz?cy - 990,00 z?.
- sekretarz/koordynator Punktu  Internetowej Rejestracji Kandydatów - 864,00 z?.
- pozostali cz?onkowie - 384,00 z?.

§ 3
1. W przypadku powo?ania drugiego sekretarza Uczelnianej lub Wydzia?owej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, wynagrodzenie ka?dego sekretarza ustala si? wg zasad okre?lonych odpowiednio w § 1 i § 2 oraz § 9.
2. W przypadku powo?ania drugiego koordynatora Punktu Internetowej Rejestracji Kandydatów, wynagrodzenie ka?dego koordynatora ustala si? wg zasad okre?lonych w § 2 oraz § 9.

§ 4
 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 oblicza si? na podstawie liczby kandydatów, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego (z?o?yli dokumenty).

§ 5
1. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunku filologia, sp. filologia germa?ska, sp. filologia angielska, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci:
1) przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac - 360,00 z?.
2) przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac - 660,00 z?.
3) przy liczbie – powy?ej 50 sprawdzonych prac - 960,00 z?.
2.  W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich ??czne wynagrodzenie nie mo?e by? wy?sze od okre?lonego dla danego przedzia?u.

§ 6
1. Za przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej (egzaminu ustnego) ka?dego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci:
1) przy liczbie - do 25 przeprowadz. egzaminów (ustnego lub rozm. kwalifik.) - 360,00 z?.
2) przy liczbie 26-50 przeprowadz. egzaminów (ustnego lub rozm. kwalifik.)  - 660,00 z?.
3) przy liczbie – powy?ej 50 przeprowadz. egzam.  (ustnego lub rozm. kwalifik.) - 960,00 z?.
2. Wynagrodzenie to mo?e by? wyp?acone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadz?cemu egzamin lub rozmow? z danego przedmiotu, niezale?nie od liczby cz?onków komisji egzaminacyjnej.

§ 7
1. Za przeprowadzenie egzaminu z umiej?tno?ci praktycznych, cz?onkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymuj? wynagrodzenie w wysoko?ci:
1) przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 360,00 z?.
2) przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 660,00 z?.
3) przy liczbie – powy?ej 50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 960,00 z?

 

§ 8
Egzaminator bior?cy równocze?nie udzia?  w pracach Uczelnianej lub Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wy?sze) z wynagrodze? wymienionych w § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7.

§ 9
Cz?onkowie Uczelnianej i Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, otrzymuj? wynagrodzenie rycza?towe za powierzon? prac? w wysoko?ci odpowiadaj?cej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrze?eniem, ?e prace te nie nale?? do obowi?zków pracownika i s? wykonywane poza obowi?zuj?cym pracownika wymiarem czasu pracy. Wynagrodzenie wyp?acane jest w formie dodatku z art. 117 a ustawy o szkolnictwie wy?szym z dnia 12 wrze?nia 1990 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.). Wykaz osób uprawnionych do tego wynagrodzenia przedk?ada Przewodnicz?cy Komisji Rekrutacyjnej. Wykaz zatwierdza dziekan wydzia?u.

§ 10
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 1/2005

Dyrektora Administracyjnego
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie

w sprawie: powo?ania  Komisji  Kwalifikacyjnej  w  Pionie  Administracji.

Dzia?aj?c na podstawie § 14 ust. 4  Zarz?dzenia Rektora Nr 19 w  sprawie: odpowiedzialno?ci materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych sk?adników maj?tku, inwentaryzacji i trybu post?powania w przypadku  ich likwidacji oraz dzia?alno?ci Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

Powo?uj? w pionie Administracji Komisj? Kwalifikacyjn? w sk?adzie:
- przewodnicz?cy – mgr Tomasz Wilczy?ski
- cz?onkowie:
- mgr Jerzy Karbownik
- lic. Leszek O?dakowski
- Zdzis?aw Go?dziewski.

Dyrektor Administracyjny dr in?. Aleksander Socha


Ta strona by?a odwiedzana 6103 razy (w tym z UWM 1687 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa